Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz prezes Państwowej Agencji Atomistyki podpisali 23 marca br. porozumienie, na mocy którego będą współpracować przy nowelizacji ustawy Prawo atomowe. Wprowadzenie planowanych zmian w przepisach umożliwi realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W znowelizowanej ustawie znajdzie się także zapis o utworzeniu nowego organu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną – Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. PAA zostanie natomiast przekształcona w Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, za pośrednictwem którego Komisja będzie wykonywać swoje zadania.
Zgodnie z ustaleniami, prezes PAA podejmie działania, które pozwolą wdrożyć do Prawa atomowego Dyrektywę Rady 2009/71/Euratom, ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego. Ponadto, w celu dostosowania przepisów polskiego prawa do potrzeb energetyki jądrowej Pełnomocnik opracuje przepisy w następujących obszarach:
- procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów energetyki jądrowej,
- informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o budowie obiektów jądrowych z wyjątkiem informacji oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w zakresie dozoru jądrowego,
- funduszu na likwidację obiektów jądrowych i postępowanie z odpadami promieniotwórczymi,
- gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
-
odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe,
- Instytutu Badań Jądrowych.

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, nad projektem nowelizacji Prawa atomowego pracuje zespół międzyresortowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Infrastruktury, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Skarbu Państwa, Gospodarki, Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.