Chodzi o określenie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. Nadzwyczajny KZA odbędzie się w trybie zdalnym. - Zmiany w regulaminie potrzebne są do wykonania ustawowego obowiązku odbycia zgromadzeń izb adwokackich, co z kolei jest warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury – mówi adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA – przewodniczący zespołu, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Jerzy Zięba. Co ważne 3 grudnia br. na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym NRA podjęto uchwałę, w której NRA rekomenduje przyjęcie zmienionego Regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i KZA przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.

Temat wyborów w adwokaturze ciągnie się od wielu miesięcy. Początkowo wydawało się, że wystarczy przesunąć zgromadzenia poszczególnych izb na jesień, po pierwszej fali COVID-19, przyszła jednak kolejna, a z nią uchwała NRA z 27 sierpnia br. w której rekomendowała izbom, by rozważyły powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń. Wskazano w niej, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Przedstawiciele NRA spotkali się też z przedstawicielami ministerstwa, którzy obiecali pracę nad przepisami wspomagającymi zakończenie procedury wyborczej. Część izb nie czekając jednak na ewentualne zmiany w prawie, zgromadzenia przeprowadziła - tak jak Kraków czy Wrocław, korzystając z formuły hybrydowej. Inne czekają - tak jak np. Warszawa. W międzyczasie adwokatura podjęła też decyzję o przesunięciu krajowego zjazdu z listopada na marzec 2021 r. 

Czytaj: Adwokatura i komornicy dostaną narzędzia do przeprowadzenia wyborów>>

Sejm pracuje nad rozwiązaniem 

Tymczasem w autopoprawce do projektu nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości znalazły się propozycje wyczekiwane przez adwokaturę. Nad projektem pracuje Sejm, nawet jeśli przyjmie nowele na najbliższym posiedzeniu, małe są szanse na to by zmiany weszły w życie przed  19 grudnia.   

Co proponuje resort? Między innymi, że to Naczelna Rada Adwokacka - nie jak obecnie wynika z przepisów KZA - określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim. Gdyby ten przepis wszedł w życie przed 19 grudnia nie byłoby konieczności przeprowadzenia nadzwyczajnego zjazdu. 

Takie samo rozwiązanie zaproponowano dla Krajowej Rady Komorniczej - to ona ma określić sposób odbywania posiedzeń oraz przeprowadzania wyborów w czasie zagrożenia koronawirusem.  

 

Zmiany mają też objąć słynny art. 14ha, zgodnie z którym kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu. Przedstawiciele adwokatury wielokrotnie podkreślali, że te warunki mogą to być trudne do dotrzymania, szczególnie w przypadku zgromadzeń izb. 

Propozycje zakładają więc dodanie ust. 1a, zgodnie z którym:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • 1b, który takie same rozwiązania wprowadza dla posiedzeń Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych oraz wyborów przeprowadzanych w ich trakcie. 

Co ważne resort sprawiedliwości chce też by wybory przeprowadzone w sposób i podjęte tak uchwały były ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. "Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych" - wskazano w przepisie. 

Czytaj: 19 grudnia odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury>>