Sądy patentowe (ds. własności intelektualnej) byłyby odrębnymi wydziałami sądów apelacyjnych. Prace w tym zakresie koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Odpowiednie propozycje powinny powstać jeszcze w pierwszej połowie 2017 r.

W uzasadnieniu projektu wskazanej ustawy poinformowano, że określone zagadnienia z uwagi na specjalistyczny i wymagający wielu zmian zakres tematyczny będą przedmiotem regulacji w ramach odrębnych ustaw. Oprócz sądów patentowych dotyczy to w szczególności tzw. prostej spółki akcyjnej (prace w tym zakresie koordynuje Ministerstwo Rozwoju), a także Narodowego Instytutu Technologicznego – projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy Ministerstwa Rozwoju i innych zainteresowanych resortów w dniu 14 kwietnia 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl,