PE przyjął uchwałę (445/196/21) z wnioskiem o dokonanie w 2010 r. ogólnego przeglądu czwartej dyrektywy Rady Nr 78/660/EWG wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U.UE.L.78.222.11) i siódmej dyrektywy Rady Nr 83/349/EWG wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U.UE.L.83.193.1). Z przedstawionych danych wynika, że około 7.2 mln przedsiębiorstw podlega obowiązkowi sprawozdawczości wynikającemu z przepisów rachunkowych na poziomie UE. Około 75 procent z nich stanowią mikroprzedsiębiorstwa, których działalność jest przeważnie ograniczona do rynku lokalnego lub regionalnego i nie ma ona wpływu na rynek wewnętrzny Unii. Zmiany w przepisach dyrektyw pozwolą państwom członkowskim na uproszczenie przepisów i zdjęcie z tych przedsiębiorstw części obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, zwiększając ich konkurencyjność i potencjał rozwoju oraz pozwolą zaoszczędzić łącznie kwotę w wysokości 6.3 mld euro.
Uprawnienie do korzystania z ułatwień przysługiwałoby przedsiębiorstwom spełniającym następujące kryteria: suma bilansowa poniżej 500 tys. euro, obrót netto poniżej 1 mln euro i zatrudnienie średnio 10 pracowników w ciągu roku finansowego. Dodatkowo PE stwierdził, że państwa członkowskie powinny zachować swobodę decyzji, czy udzielić zwolnień na swoich rynkach. Decyzja powinna zostać podjęta z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej i liczby przedsiębiorstw spełniających odpowiednie kryteria.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line