Spółka S z o.o. zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych o udostępnienie adresu swego dłużnika, członka zarządu spółki Małgorzacie W, którą chce pozwać do sądu cywilnego. Podstawą tego wniosku był art. 299 par. 1 kodeksu spółek handlowych, według którego "jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania."
Minister spraw wewnętrznych na podstawie ustawy o ewidencji ludności odmówił ujawnienia żądanych informacji. Uznał, że spółka- wnioskodawca musi wykazać interes prawny, to znaczy, że egzekucja wobec dłużnika okazała się bezskuteczna. Powinno się w takiej sytuacji przedstawić np. postanowienie sądu o umorzeniu egzekucji z powodu niewypłacalności dłużnika. Takiego umorzenia nie było, a wobec spółki toczy się postępowanie upadłościowe.
W sierpniu 2015 r. skarżąca spółka przekazała ministrowi pismo dowodzące, że po zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciel nie zostanie zaspokojony, gdyż majątku już nie będzie. Jednak minister nadal odmawiał podania adresu Małgorzaty W.
Wobec tego spółka S. zaskarżyła decyzję MSW do sądu. Zarzuciła naruszenie przez ministra art. 7 i 8 kpa poprzez nie wyjaśnienie całości sprawy. Dodała też, że bezskuteczność egzekucji można wykazywać za pomocą każdego dowodu.  A organ dowodów, że podmiot upadły będzie wypłacalny czyli dowodów przeciwnych - nie przedstawił. Z okoliczności sprawy jednak wynika, że spółka- dłużnik nie ureguluje zobowiązań wobec skarżącej spółki S. Dlatego domagała się uchylenia decyzji ministra.
Natomiast minister utrzymywał, że stan niewypłacalności musi być stwierdzony sądownie. Spółka-dłużnik nie płaci zobowiązań, to nie znaczy, że nie można pozwać członka jej zarządu w postępowaniu cywilnym. Minister uważa, że jednak roszczenie jest przedwczesne. MSW z reguły nie udziela informacji adresów bez wyroku, gdyż są to dane wrażliwe. 
WSA w Warszawie stwierdził, że decyzja ministra nie jest zgodna z prawem i uchylił ją. Przyznał, że przekazanie danych z systemu PESEL wymaga udowodnienia interesu prawnego. Minister błędnie przyjął, że udowodnienie tego interesu uzależnione jest od wykazania bezskuteczności egzekucji ( i wymaga w związku z tym umorzenia postępowania).
Sędzia Anna Sękowska stwierdziła, że bezskuteczność egzekucji może być wykazana za pomocą każdego dokumentu, nie tylko wyroku. Wierzyciel miał uzasadnione przypuszczenie, że wierzytelność nie będzie spłacona, a prawo chroni interes wierzyciela. Wobec tego do udzielenia informacji z systemu PESEL  nie potrzebne jest rozstrzygniecie sądu, wystarczy działanie z urzędu.

Sygnatura akt IV SA/Wa 3840/15, wyrok WSA w Warszawie ( nieprawomocny) z 11 kwietnia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł