Od 1 maja 2010 r. obowiązuje ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 40, poz. 224).
Prawo do emerytury górniczej bez względu na wiek przysługuje górnikom, którzy pracę górniczą wykonywali po ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 25 lat. Do tego stażu dolicza się okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, za które został wypłacony zasiłek chorobowy. Do stażu po ziemią dolicza się także okresy czasowego delegowania pracowników do pogotowia ratownictwa górniczego. Okresy te podlegają zaliczeniu pod warunkiem, że były poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jeżeli górnik nie wypracował w danym miesiącu wszystkich wymaganych dni pracy pod ziemią (bo np. odbierał dzień wolny za pracę w godzinach nadliczbowych) to musiał przepracować dodatkowo ten miesiąc, aby mógł ubiegać się o wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek.
Na wnioski osób zainteresowanych już przyznane emerytury górnicze będą mogły być przeliczone w systemie kwartalnym. Osoby te mogą składać wnioski o przeliczenie, o ile ich sprawy zostały wszczęte, ale nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy nowelizującej.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line