Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt ustawy o KRK przewiduje zmiany, na które czeka bardzo wiele osób – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Oto główne zmiany zawarte w przyjętym dzisiaj przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym:
•    umożliwienie składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji z Rejestru,
•    wyraźne wskazanie, że KRK może być prowadzony w systemie teleinformatycznym,
•    uzupełnienie treści karty rejestracyjnej o informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 – w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
•    uzupełnienie zakresu zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK przez organy wykonujące orzeczenia w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe o informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności,
•    wyraźne wskazanie w ustawie możliwości przekazywania do KRK zawiadomień  o zmianach ewidencyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 Koszty przedsięwzięcia
Koszty wdrożenia projektowanych zmian objętych wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 6 498 030 zł. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w ramach wskazanej powyżej sumy wydatków kwota 5 523 326 zł (85% sumy wydatków) byłaby finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zatem koszty, które w celu wdrożenia projektu musiałby w takim przypadku ponieść budżet państwa, wynoszą 974 704 zł.
 Przewiduje się, że większość projektowanych zmian wejdzie w życie w dacie określonej w art. 13 ust. 1 decyzji ramowej, to jest 27 kwietnia 2012 r. Oprócz przepisów dotyczących implementacji decyzji ramowej w dacie tej wejdzie w życie szereg dalszych regulacji zawartych w projekcie.
Obowiązywanie przesunięte w czasie
Zmiany dotyczące składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z KRK drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie tą drogą informacji z Rejestru wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Jedynie regulacja dotyczące kwestii zatarcia skazań przez sądy państw obcych wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia. Wynika to z faktu, że art. 107a k.k., z którym wiąże się ta propozycja, wszedł już w życie.
Rozporządzenia wykonawcze
 Do projektu ustawy dołączone zostały projekty rozporządzeń wykonawczych Ministra Sprawiedliwości:
- w sprawie sposobu i trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji
o osobach oraz o podmiotach zbiorowych doręczanych drogą elektroniczną,
- w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień,
- w sprawie wykazu kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych oraz sposobu ich zastosowania,
- w sprawie określenia wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego.