Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga wniesiona m.in. przez spółkę prawa handlowego na czynność organu. Sąd administracyjny odrzucił skargę. Uznał bowiem, że była ona niedopuszczalna.

Skarga kasacyjna

Skarżący nie zgodzili się z wydanym postanowieniem i wnieśli skargę kasacyjną. Domagali się uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Wnieśli również o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Odpowiedź na skargę

Natomiast w odpowiedzi na skargę kasacyjną organ domagał się odrzucenia lub oddalenia skargi kasacyjnej. Wniósł także o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Czytaj: M. Krudysz, Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego dotyczącego postanowienia sądu pierwszej instancji kończącego postępowanie w sprawie >>

Oddalona skarga

NSA oddalił wniesioną skargę kasacyjną. NSA uznał ją bowiem za niezasadną. Mimo wydanego rozstrzygnięcia na korzyść organu, NSA nie uwzględnił jego wniosku o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego od strony skarżącej. NSA podkreślił, że kluczowe było to, że skarga została wniesiona na postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzucenia skargi. Takie postanowienie jest uznawane za kończące postępowanie w sprawie.

Sprawdź: Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany>>

Regulacja prawna

W świetle art. 204 p.p.s.a. w razie oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez:

1) organ - jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę;

2) skarżącego - jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.

Warto przeczytać: SN: skarga kasacyjna na eksmisję z powodu przemocy - niemożliwa

Ważna uchwała

NSA w uchwale siedmiu sędziów z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie I OPS 4/07 (LEX nr 341205 ) przyjął, że przepisy art. 203 i 204 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie mają zastosowania, gdy przedmiotem skargi kasacyjnej jest postanowienie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie. W związku z tym, złożone w odpowiedzi na skargę żądanie organu co do zasądzenia kosztów na jego rzecz okazało się niezasadne - przyjął NSA.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2018 r., I GSK 3393/18, LEX nr 2593265.