Rozporządzenie ma określić warunki i tryb orzekania o zdolności do pracy w wyżej wymienionych komórkach realizacyjnych i w wywiadzie skarbowym, wykaz chorób i ułomności, na podstawie którego wydawane będzie orzeczenie o stanie zdrowia, kategorie zdolności do pracy i tryb kierowania do komisji lekarskiej.
Na badania kierowani będą z urzędu kandydaci na pracowników oraz pracownicy, których stan zdrowia daje podstawę do przypuszczeń, że ich stopień zdolności do pracy uległ zmianie. Skierowanie do komisji lekarskiej może także nastąpić na pisemną prośbę pracownika. Do skierowania, które wystawiać ma kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej do spraw wywiadu skarbowego lub upoważnionego przez niego pracownika, dołączana będzie sporządzona przez psychologa opinia.
Zdolność do pracy ustalana będzie na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia ze wskazaniem kategorii zdolności do pracy. Od orzeczenia przysługiwać ma odwołanie do właściwej okręgowej komisji lekarskiej, wnoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem komisji, która wydała to orzeczenie.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia planowane jest na 16 stycznia 2011 r., to jest na dzień wejścia w życie przepisu art. 42h ustawy o kontroli skarbowej, który to przepis zawiera delegację do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line