Z przepisu art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, tj. w sytuacji gdy wykonywane są czynności egzekucyjne.

Za czynności te uważa się każde formalne, oparte na przepisach procesowych działanie uprawnionego organu egzekucyjnego, wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji. Zatem charakter płatnika komornik sądowy posiada również, gdy przedmiotem egzekucji są nieruchomości. W związku z tym w sytuacji, kiedy wystąpi podatek z tytułu zbycia egzekucyjnej nieruchomości, komornik będzie płatnikiem podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 stycznia 2012 r., ITPP2/443-1604a/11/RS.

Jolanta Mazur