Komisje kodyfikacyjne mają co do zasady poprawić legislacje. Przygotowane mają zostać przez nie projekty zmian w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym - w Prawie o ustroju sądów powszechnych i Prawie o prokuraturze, w tym akty wykonawcze.

Czytaj: Nic o nas bez nas? - w Komisjach Kodyfikacyjnych nie powinno zabraknąć kobiet >>

Od liczby członków po wynagrodzenie

W skład komisji wchodzić ma od 8 do 14 osób oraz ich sekretarz. Powoływać i odwoływać ich będzie, za wyjątkiem sekretarza, prezes Rady Ministrów. W przypadku zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji powołanie i odwołanie odbywać się będzie na wniosek ministra sprawiedliwości, a sekretarza  powoływać i odwoływać ma minister sprawiedliwości, spośród pracowników obsługującego go urzędu, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji.

Z założeń wynika, że przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie oraz sekretarz komisji będą powoływani na czas nieoznaczony. W skład komisji zajmującej się prawem rodzinnym mają wejść zarówno przedstawiciele nauki, jak i osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podobnie ma być np. z Komisją Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Przewodniczącemu komisji ma przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 1,5 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, zastępcy przewodniczącego Komisji – 1,25 podstawy natomiast członkowie komisji – 0,5 podstawy.

 

Adwokatki apelują o parytety w składach komisji

Koło Kobiet przy ORA w Warszawie wystosowało pismo do ministra sprawiedliwości w sprawie składu komisji. Pod pismem podpisane są Patrycja Kasica, przewodnicząca Koła Kobiet przy ORA w Warszawie oraz Dagmara Miler, wiceprzewodnicząca Koła. Podkreślają, że eksperckość składu Komisji Kodyfikacyjnych wydaje się być okolicznością oczywistą, z uwagi na złożoność i obszerność zagadnienia, nie może więc pomijać aktywności, wiedzy i doświadczenia zarówno teoretyków, jak i praktyków poszczególnych dziedzin.

- Mając na względzie szeroką tendencję do marginalizowania obecności i działalności kobiet przez organy władzy publicznej różnych szczebli, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o uwzględnienie, przy obsadzaniu składów poszczególnych Komisji Kodyfikacyjnych, kandydatur kobiet – praktyczek jak i naukowczyń o umiejętnościach i osiągnięciach co najmniej tak samo imponujących, jak osiągnięcia kolegów – praktyków i naukowców, którzy, jak się wydaje, nie muszą polecać się pamięci przy tak doniosłych inicjatywach - wskazano.

Adwokatki apelują o:

  • parytety w składach wszystkich Komisji Kodyfikacyjnych, tak, aby oczywiste i widoczne było uwzględnienie kobiet ekspertek (niezależnie od środowiska, z którego się wywodzą),
  • odejście od zasady, iż jedynie środowisko akademickie powinno zasiadać w składach Komisji Kodyfikacyjnych, ale uwzględnienie również środowiska osób wykonujących zawody prawnicze w praktyce.