Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek napisał do ministra Zbigniewa Ziobro, że wpłynęła do niego skarga na kolizję terminów konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską z planowanymi  egzaminami zawodowymi - adwokackim i radcowskim w 2023 r.

Tego samego dnia dwa egzaminy

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłosił 18 listopada 2022 r., że konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską ma zostać przeprowadzony w formie testu sprawdzającego wiedzę 25 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości powiadomiło zaś 9 września 2022 r., że datę egzaminów adwokackiego i radcowskiego wyznaczono na 25-28 kwietnia 2023 r.

Sprawdź w LEX: Kolokwium ustne? Mamy na to sposób! >>>

Sprawdź w LEX: Jak założyć własną kancelarię prawną krok po kroku >>>

 


Jak zauważa RPO, do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską mogą przystąpić asystenci sędziego i asystenci prokuratora z co najmniej dwuletnim stażem pracy, a do egzaminu adwokackiego i radcowskiego - jeśli mają co najmniej czteroletni staż pracy. Skarżąca wskazuje, że wiele osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów sędziego i asystentów prokuratora zamierza przystąpić i do konkursu, i do egzaminu zawodowego. Kolizja terminów pozbawia ich takiej możliwości.

Czytaj także: Pogrom na egzaminach na aplikacje - izby mogą mieć problem z ich organizacją>>

Wyznaczenie daty testu na aplikację uzupełniającą sędziowską na pierwszy dzień egzaminów zawodowych powoduje, że chętni bądź stracą rok i czas konieczny do przygotowania się, bądź całkowicie stracą możliwość podjęcia kształcenia w KSSIP (gdzie nabór obwarowany jest ograniczeniami co do wieku kandydatów).

Przepisy nie zawierają regulacji umożliwiającej zmianę wyznaczonego terminu naboru na aplikacje prowadzone w KSSIP, a wyznaczenie innego terminu przyszłorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego nie wydaje się uzasadnione – odpowiedziało Rzecznikowi Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 

Minister wyznacza terminy egzaminów

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury „Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską prowadzone w formie aplikacji uzupełniających i jednocześnie wyznacza limity przyjęć na te aplikacje. Wyznaczając limity przyjęć na aplikację prokuratorską i aplikację prokuratorską prowadzoną w formie aplikacji uzupełniającej, Minister Sprawiedliwości zasięga opinii Prokuratora Krajowego. Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", a także na stronie internetowej Krajowej Szkoły, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w ust. 1 (ust. 2)”.

Stosownie zaś do art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, „Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką/ Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, ogłoszenie o egzaminie adwokackim”.

Prof. Marcin Wiącek zwrócił się do ministra o stanowisko oraz rozważenie zmiany terminu egzaminu na aplikację uzupełniającą sędziowską.

Nie ma obowiązku koordynacji terminów egzaminów

W przekazanej Rzecznikowi odpowiedzi Katarzyna Frydrych, podsekretarz stanu w MS stwierdziła, że w związku z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 8 listopada 2022 r. w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2023 roku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 205), Dyrektor Krajowej Szkoły w komunikacie nr 43/2022 z 18 listopada 2022 r. ogłosił, że nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 r. odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską rozpocznie się w dniu 1 lutego 2023 r. Zasady organizacji ww. naboru określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. z 2021 r. poz. 1242).

Wiceminister stwierdza też, że w przesłanym do wiadomości Rzecznika piśmie z 30 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Szkoły słusznie wskazał, że przepisy u.k.s.s.p. oraz ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską nie wprowadzają obowiązku koordynacji terminów przeprowadzania konkursów na aplikacje organizowane przez Krajową Szkołę z innymi egzaminami prawniczymi. Odnosząc się do sygnalizowanego postulatu stwierdzić należy, że przepisy te nie zawierają również regulacji umożliwiającej zmianę wyznaczonego terminu przeprowadzenia naboru na aplikacje prowadzone w Krajowej Szkole.