Spora część nowelizacji Kodeksu ma charakter doprecyzowujący i usuwający zbędnie powtórzenia przepisów. Wśród wprowadzonych zmian znajduje się wydłużenie z 60 do 80 dni przed dniem wyborów, terminu w jakim będzie publikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie określające datę wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy w tych wyborach. Ponadto wyniku zmian wprowadzonych w art. 17 § 2 komisarz wyborczy nie będzie mógł powoływać lub dokonywać zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych. Skreślono również § 1 artykułu 48 stanowiący, iż w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
Zmieniono także załącznik nr 2 do Kodeksu stanowiący wykaz okręgów wyborczych do Senatu RP – wprowadzono poprawne nazewnictwo osiedli w okręgach nr 8, 23 i 24.
Zmianom uległy również art. 13 i art. 14 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy. Ma to na celu wydłużenie terminów w jakich rady gmin dokonają podziału gmin na okręgi wyborcze (z 6 na 15 miesięcy od dnia wejścia w życie Kodeksu wyborczego) i obwody głosowania (z 2 na 3 miesiące) w wyborach do rady gminy. Ponadto w art. 13 wprowadzono przepis, iż przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 102 poz. 588) wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 2 czerwca 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad