Projekt zawiera też zmianę, która ma usunąć ewentualne wątpliwości interpretacyjne odnośnie prawa przekazywania przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz dyrektorów urzędów statystycznych będących dysponentami trzeciego stopnia dotacji celowych na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów, a także na finansowanie zadań związanych z organizacją spisów powszechnych i rolnych.
Poza tym, z uwagi na trudności z obliczaniem odsetek od dwóch rodzajów środków (odsetki naliczane są zarówno od środków europejskich, znajdujących się na rachunku beneficjenta, jak i od środków na współfinansowanie krajowe, pochodzących z budżetu państwa) oraz przekazywaniem ich odpowiednio na rachunek bankowy do obsługi płatności i na rachunek części budżetowej 19 „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w projekcie przyjęto, że środki te będą przekazywane w całości na rachunek bieżący dochodów właściwego dysponenta części budżetowej.
Resort Finansów uznał też, że zwroty środków dokonywane na przełomie roku przez beneficjentów na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi płatności wymagają przeprowadzenia szczegółowej analizy pod kątem ich pochodzenia. Dlatego, w celu prawidłowego rozliczenia środków oraz właściwego zaprezentowania wykonania budżetu państwa danego roku budżetowego, proponuje się wydłużyć termin przekazania środków na rachunek do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.
Ministerstwo proponuje jeszcze ujednolicić termin dokonywania rozliczeń przez organy podatkowe w okresie przejściowym dla operacji na rachunkach bankowych po zakończeniu roku budżetowego. Zgodnie z proponowanym brzmieniem § 16 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia, nie tylko urzędy skarbowe, lecz także izby celne mają przekazywać dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 maja 2011 r.