- Ograniczenie strefy regulacyjnej państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pobudzenia przedsiębiorczości w kraju. Obecnie obowiązujące przepisy w sposób zbyt rozległy i często nieuzasadniony wnikają w zasady prowadzenia różnego typu aktywności gospodarczej przedsiębiorców i obywateli. Stwarzają zbędne bariery dla handlu i inwestycji, ograniczają efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw  – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, jego skutkami mają być m.in.: ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztów działalności, redukcja liczby zezwoleń, rejestrów, licencji oraz upoważnień, uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej, ułatwienie dostępu do wykonywania wolnych zawodów oraz rozwój sądownictwa polubownego. W ocenie KIG za najważniejsze ze zmian zawartych w projekcie uznać należy:

1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przede wszystkim uwzględnienia w ramach kosztów uzyskania przychodów wpłat na PFRON dokonywanych zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

2. Odejście w szeregu rodzajów działalności gospodarczej od wymogu uzyskania zezwolenia
na rzecz wpisania do rejestru, bądź całkowite odejście od reglamentacji.  Zdaniem KIG najważniejsze przykłady to:

- zmiana w ustawie o transporcie drogowym zakłada uchylenie obowiązku posiadania licencji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz obowiązek posiadania licencji przez niektóre kategorie przewoźników. Zniesieniu podlegać będzie uprawnienie określania przez rady gmin i Radę m.st. Warszawy limitów przeznaczonych do wydania nowych licencji na dany rok kalendarzowy;
- zmiana ustawy prawo łowieckie – uchylono rejestr działalności regulowanej w zakresie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą;
- zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegająca na zastąpieniu zezwolenia na działalność m.in. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej;
- zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami polegająca na wprowadzeniu ułatwień w dostępie do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz otwarciu dostępu do wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

3. Zmiany w zasadach ustalania wymiaru opłat za użytkowanie wieczyste polegające na wydłużeniu uległ termin w jakim ma nastąpić aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (obecnie aktualizacja opłaty następuje w cyklu rocznym, propozycja przewiduje dokonywanie aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata) oraz ustaleniu górnej granicy stawki procentowej o jaką może być podwyższona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego (wysokość górnej granicy wynosi 50 %wysokości dotychczasowej opłaty rocznej)

4. Zmniejszenie ilości dokumentów przy składaniu wniosków o wpis do rejestrów, np.: w przypadku otwierania praktyki lekarskiej czy też pielęgniarskiej.

5. Zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji głównie w zakresie obniżenia opłaty stałej nie powiązanej ze skutecznością egzekucji oraz doprecyzowanie aktualnych zapisów ustawy poprzez wskazanie, iż wolą ustawodawcy było umożliwienie tworzenia, przetwarzania i archiwizowania akt w wersji elektronicznej na równi z wersją papierową.

6. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:
- ustanowienie prawa do wynagrodzenia dla płatników składek za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- obniżenie maksymalnej wysokości „dodatkowej opłaty” ze 100% do 30% niezapłaconych składek;
- wprowadzenie możliwości umorzenia przez ZUS, w sytuacjach nadzwyczajnych, w całości lub części dodatkowej opłaty naliczanej od niezapłaconych składek, jak również odsetek od nieopłaconych składek;
- zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych np.: zniesienie comiesięcznego obowiązku informowania na piśmie pracowników w formie imiennych raportów m.in.: o składkach, wydłużenie terminów dla obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych z 7 do 14 dni.

7. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Projekt zakłada m.in. usunięcie okoliczności różnicujących warunki działania przedsiębiorców operujących w różnych formach placówek handlowych przez likwidację definicji wydzielonego stoiska w punkcie sprzedaży detalicznej, zniesienie uprawnienia rady gminy do ustalania liczby punktów sprzedaży alkoholu i zasad ich usytuowania. Zniesiony zostanie również zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ośrodkach szkoleniowych, domach wypoczynkowych oraz na imprezach na otwartym powietrzu.

8. Ograniczenia kosztów wpisu do KRS.
Projekt ustawy zakłada obniżenie kosztów sądowych zarówno przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w trakcie jej prowadzenia. Koszty wpisu nowego podmiotu obniżone zostaną z 1000 zł do 500 zł oraz koszty związane z dokonaniem zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł.

9. Zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mające na celu wyraźne uregulowanie kwestii podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Dodatkowo projekt porusza zagadnienie związane z wprowadzeniem prawa składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, zastosowanie powyższego rozwiązania w sposób zasadniczy zmienia nastawienie państwa do obywatela, które aktualnie oparte jest na braku zaufania, a nie na domniemaniu prawdziwości przedstawianych informacji. Przedsiębiorcy wielokrotnie sygnalizowali fakt, iż organy administracji często wymagają dostarczenia dokumentów, które zawierają dane znane innym organom, a tym samym przerzucały na nich obowiązki leżące po stronie państwa. Dobrym przykładem na odejście od tego typu działania jest zaproponowane w projekcie wyeliminowanie z obrotu zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON przedsiębiorców. Obecnie ich funkcjonowanie nie ma uzasadnienia, z uwagi na fakt, że dane dotyczące nr REGON są powszechnie dostępne w Internecie. Wymaganie przez szereg instytucji przedstawiania zaświadczeń o rodzi po stronie przedsiębiorców zbędne obowiązki i koszty.

KIG pozytywnie ocenia również zaproponowane w projekcie propozycje zmian niektórych ustaw w zakresie zmniejszenia sprawozdawczości i obowiązków zgłoszeniowych oraz depenalizacji. - Jedynie wejście w życie wszystkich zaproponowanych rozwiązań pozwoli na faktyczne odbiurokratyzowanie – podkreśla Andrzej Arendarski.