Z dniem 25 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. poz. 603). Rozporządzenie określa szczegółowe programy kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców tych pojazdów. Ponadto nowe przepisy określają wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne, wzory innych dokumentów stosowanych w sprawach wydania (przedłużenia ważności) zezwolenia oraz wysokość opłaty za wydanie zezwolenia.

Program kursu podstawowego oraz kursu uzupełniającego (niezbędnego dla rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia) określony został w formie załącznika do rozporządzenia. Po zakończeniu kursu ośrodek doskonalenia techniki jazdy, który kurs prowadził, organizuje egzamin sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności, składający się z części teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z treścią art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne jedynie osobie, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nowe przepisy bez wątpienia wpłyną na sytuację starostów, gdyż odnoszą się bezpośrednio do ich ustawowych zadań. Ponadto przepisy rozporządzenia wpłyną na budżet państwa, z którego finansowane będą m.in. kursy dla kierowców będących funkcjonariuszami Policji oraz Straży Granicznej. Również gminy odczują obowiązywanie nowych przepisów, ponieważ finansowane z budżetu gminy będą koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych. Gminy obciążone będą również kosztami uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi przez funkcjonariuszy straży gminnych.