Chodzi o art. 889 [2] kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego wcześniejszym brzmieniem bank przekazywał środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika. Po zmianach bank ma niezwłocznie przekazać środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.

Czytaj: Komornik jak sąd? Od lipca sprawdzi dopuszczalność drogi sądowej>>

 

Wierzyciel wcześniej otrzyma pieniądze

Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej, podkreśla, że to znacznie usprawni postępowanie egzekucyjne, głównie w zakresie egzekucji ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- Nowe brzmienie art. 889[2] kodeksu postępowania cywilnego skraca okres przekazywania środków z zajętego rachunku na rachunek kancelarii komorniczej. Banki nie będą już zobligowane do przetrzymywania i blokowania środków przez siedem dni. Zmiana ta wpłynie na szybkość postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy nadal będzie przekazywał środki do wierzyciela po siedmiu dniach od ich otrzymania, więc dłużnik będzie miał czas na reakcję i wyjaśnienie sytuacji. W sprawach bezspornych rachunek bankowy będzie krócej blokowany, a wierzyciel otrzyma należne mu środki o siedem dni szybciej.

Jak dodaje, kolejną zmianą, które wejdzie w życie jest uregulowanie kwestii zbiegów egzekucji. Chodzi głównie o sytuację zbiegu postępowania egzekucyjnego z zabezpieczeniem sądowym.

- Dodany nowelizacją art. 773[1] par. 3[2] k.p.c stanowi, że w przypadku zbiegu egzekucji i zabezpieczenia sądowego sprawę o zabezpieczenie przejmuje komornik, który prowadził dotąd egzekucję - dodaje Małecki.

Zobacz procedurę: Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego >

 

Zmian było więcej, nie wszystkie dobre

Przypomnijmy, już w lipcu 2023 r. weszło w życie część przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego - zgodnie z jednym z nich organ egzekucyjny może w określonych przypadkach odmówić wszczęcia egzekucji. Prawnicy podkreślali, że powinien zostać uchylony. Chodzi o art. 800[1] wprowadzony nowelizacją m.in. kodeksu postępowanie cywilnego z marca 2023 r. Wynika z niego, że organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli:

  • zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 199 par. 1;
  • albo przepis szczególny tak stanowi;
  • albo wniosek o wszczęcie egzekucji z innych przyczyn jest niedopuszczalny.

Co ważne, w razie odmowy wszczęcia egzekucji, organ egzekucyjny wstrzymuje się z dalszymi czynnościami, a wniosek o wszczęcie egzekucji nie wywołuje żadnych skutków.

Polecamy nagranie szkolenia: Pułapki na wierzycieli - 7 najważniejszych zmian w egzekucji wynikających z nowelizacji k.p.c. z 9 marca 2023 r. >

Tu warto też przypomnieć, o czym mowa w art. 199 par. 1 k.p.c. Zgodnie z nim sąd odrzuca pozew:

  • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;
  • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
  • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

 

- Komornik w postępowaniu egzekucyjnym, które służy wykonaniu orzeczenia, zaspokojeniu wierzyciela, musi badać dopuszczalność drogi sądowej - podkreślała Marianna Iaroslavska z Uniwersytetu Warszawskiego. I zastanawiała się, czy sama przesłanka dopuszczalności drogi sądowej jest łatwa do zbadania. Podnosiła równocześnie, że badanie przesłanki dopuszczalności drogi sądowej zawsze było skomplikowanym zagadnieniem.  

- Po pierwsze pojęcie "sprawy" według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego należy rozumieć bardzo szeroko, sprawa w znaczeniu konstytucyjnym nie jest tylko sprawą cywilną, administracyjną czy karną, w innym przypadku też przysługuje droga sądowa, bo art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji gwarantują każdemu dopuszczalność drogi sądowej - nawet w sprawach nie kwalifikujących się do żadnej z tych trzech kategorii. To się wiąże z domniemaniem dopuszczalności drogi sądowej - sprawa, co do której inne sądy uznały, że są niewłaściwe lub sprawa, która nie wiadomo czy jest cywilna, karna, administracyjna trafia do sądu cywilnego i sąd cywilny ma ją rozpoznać - zaznaczała. Podnosiła również, że przed takimi dylematami stanie też komornik.

Czytaj też w LEX: Zajęcie rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej >