Celem przeglądu przeprowadzonego przez Komisję Europejską było zebranie i analiza dostępnych danych w zakresie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak też wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w tym obszarze. Raport z przeglądu został przygotowany na podstawie danych uzyskanych z ogólnodostępnych baz danych takich jak Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED), bazy Komisji Europejskiej dotyczącej naruszeń prawa unijnego, danych zebranych na podstawie corocznych raportów statystycznych państw członkowskich, publicznie dostępnych danych publikowanych przez państwa członkowskie np. w postaci sprawozdań o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w danym roku oraz na podstawie odpowiedzi uzyskanych w ramach kwestionariusza sporządzonego na potrzeby przeprowadzenia przeglądu.

Z raportu wynika, że wartość ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych przez polskich zamawiających w TED w 2010 r. wyniosła 30,9 miliardów euro. Zarówno w przypadku szacunków przeprowadzonych przez Komisję Europejską, jak też biorąc pod uwagę dane z raportów statystycznych państw członkowskich, Polska zajmuje 6 miejsce wśród państw UE o najwyższej wartości rynku zamówień publicznych powyżej progów unijnych.

W ramach oceny przejrzystości systemu zamówień publicznych Polska znalazła się na drugim miejscu wśród państw członkowskich z największą liczbą ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych TED w 2010 r. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane przez polskich zamawiających stanowiły 14 proc. wszystkich ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w TED w 2010 r.

Polska z liczbą 177.449 zamówień poniżej progów unijnych znalazła się na drugiej pozycji pod względem liczby udzielonych zamówień publicznych poniżej progów unijnych. W przypadku porównania wartości zamówień poniżej progów udzielonych w 18 państwach członkowskich, Polska z wartością 48,5 miliarda złotych także uplasowała się na drugiej pozycji, zaraz po Francji, która wskazała na wartość około 14, 25 miliarda euro. Niestety, do raportu KE wkradł się błąd dotyczący waluty, w jakiej została określona wartość zamówień poniżej progów w Polsce. Zamiast wartości 48,5 miliarda euro powinna się znaleźć wartość 48,5 miliarda złotych.

Wskaźnik liczby wniesionych odwołań w Polsce do liczby przeprowadzonych postępowań przetargowych wyniósł w 2010 r. 1,4 proc. Polski UZP jednak zaznacza, że Komisja Europejska szacując wartość tego wskaźnika dla Polski, dokonała porównania ogólnej liczby wniesionych odwołań do wszystkich przeprowadzonych postępowań przetargowych w Polsce w 2010 r. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę porównanie liczby odwołań (1995 odwołań) wniesionych w 2010 r. dla zamówień powyżej progów unijnych (czyli zamówień objętych zakresem unijnych przepisów odwoławczych) do liczby przeprowadzonych w 2010 r. postępowań o wartości przekraczającej progi unijne (18106 postępowań) to wskaźnik odwołań dla Polski wyniesie 11 proc.

Prawo unijne nie nakłada na państwa członkowskie szczegółowych wymagań dotyczących czasu rozpatrywania odwołań przez organy odwoławcze. Krótkie i sprawne procedury odwoławcze są jednak korzystne zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców. Polska i Słowacja są państwami gdzie procedury odwoławcze są najkrótsze i trwają 14 dni. Najgorszy wynik osiąga w tym zakresie Finlandia, gdzie wydanie decyzji organu odwoławczego następuje średnio po około 8 miesiącach.

Opracowanie: Anna Stańczuk
Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 6 listopada 2012 r