Godność, równość, wolności

Pierwszego dnia kolejne części konferencji poświęcone będą takim zagadnieniom jak godność, wolności, równość. W pierwszym z tych paneli o godności człowieka mówić będzie prof. Andrzej Rzepliński, INPRiS UW, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 
O potrzebie ochrony godności człowieka w kontekście rozwoju nowych technologii medycznych - mec. Anna Białek, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO, zagadnienie "od godności do solidarności" omówi dr hab. Marcin Kilanowski z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a na pytanie: czy mamy dziś problem z pojmowaniem godności? - spróbuje odpowiedzieć prof. Marek Piechowiak z Uniwersytetu SWPS.

W panelu poświęconym wolnościom o ochronie prawa do prywatności w świetle Karty Praw Podstawowych oraz orzecznictwa TSUE opowie prof. dr hab. Agnieszka Grzelak, z Akademii im. Leona Koźmińskiego, o prawie do azylu w UE w dobie tzw. kryzysu uchodźczego mówić będzie dr Katarzyna Przybysławska, prezeska Zarządu Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, laureatka Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica, o wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawi własności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dr Piotr Bogdanowicz z Wydziału Prawa i Administracji UW, a o prawie do wolności i bezpieczeństwa osobistego w orzecznictwie TSUE -  prof. Jacek Skrzydło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 


Natomiast w części poświęconej równości o  ochronie przed dyskryminacją ze względu na wiek mówić będzie prof. Anna Zawidzka-Łojek z Wydziału Prawa i Administracji UW, o zastosowaniu Karty Praw Podstawowych w sprawach dotyczących swobody przepływu rodzin LGBT - mec. Anna Mazurczak z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, o ochronie praw kobiet na gruncie Karty Praw Podstawowych - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, a o ochronie praw osób z niepełnosprawnościami na gruncie Karty Praw Podstawowych - dr Krzysztof Pater z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Solidarność w życiu społecznym i gospodarczym

W drugim dniu pierwsza część debaty poświęcona ma być problematyce solidarności. Podczas tego panelu o solidarności w stosunkach zatrudnienia w świetle Karty Praw Podstawowych mówić będzie Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, o ochronie praw zbiorowych pracowników w Karcie Praw Podstawowych - dr Piotr Grzebyk z Wydziału Prawa i Administracji UW, o relacji pomiędzy Europejską Kartą Społeczną a Kartą Praw Podstawowych w świetle orzecznictwa TSUE - dr Marcin Wujczyk z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ, członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, a o realizacji praw „solidarnościowych” jako wyzwaniu dla polskiego wymiaru sprawiedliwości - Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.


Prawa obywatelskie

Jeden z paneli poświęcony zostanie prawom obywatelskim. O obywatelstwie UE a obywatelstwie państw członkowskich w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE mówić będzie w tej części dr Dorota Pudzianowska z Wydziału Prawa i Administracji UW i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, problematykę praw wyborczych w Karcie Praw Podstawowych UE omówi dr Jarosław Zbieranek, główny specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO, prawo podstawowe do skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich - dr Marta Hirsch-Ziembińska, szef Wydziału ds. Postępowań oraz Informacji i Technologii w urzędzie Ombudsmana Europejskiego oraz koordynator współpracy urzędu w sprawach prawnych z Europejską Siecią Rzeczników, a o turystyce socjalnej obywateli UE - dr Adam Ploszka z Wydziału Prawa i Administracji UW

 

Wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości

Odrębny panel podczas konferencji ma być poświęcony problemom wymiaru sprawiedliwości. O przeszkodach w zapewnieniu efektywności dialogu sędziowskiego ze społeczeństwem mówić będzie podczas niego prof. Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, o relacji art. 47 KPP UE i art. 19 TUE w kontekście ochrony statusu sądów krajowych (uwagi na marginesie sprawy sędziów portugalskich) - dr Maciej Taborowski, z Wydziału Prawa i Administracji UW, od niedawna zastępca RPO, a o karcie praw podstawowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - mec. Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. 

Swoje wystąpienie podczas konferencji zapowiedział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. Do jej uczestników swoje przekazy skierują też: ambasador UE w Polsce Marek Prawda, Emily O’Reilly – ombudsman europejski oraz Michael O’Flaherty – szef Agencji Praw Podstawowych UE. 
Natomiast wykład wprowadzający wygłosić ma prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.