W dniu 11.8.2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, odmówił wpisu w rejestrze przedsiębiorców w KRS zmian wynikających z rzekomych uchwał o zmianie składu Rady Nadzorczej i Zarządu PGMB Budopol S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim powziętych w związku z próbą wrogiego przejęcia tej spółki przez jej giełdowego konkurenta - Herkules S.A.

Postanowienie Sądu Rejestrowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów Spółki, która wskazywała, iż - działający na rzecz Herkules S.A., który usiłuje przejąć wrogo kontrolę nad Spółką - akcjonariusze zwołujący zgromadzenie nie dysponowali udziałem co najmniej 50% w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów. Poza tym część akcji, z których głosowali, objęte było sądowym zakazem wykonywania prawa głosu.

"Rozstrzygnięcia zapadłe przed sądami rejestrowymi mają olbrzymie znaczenie w sporach korporacyjnych, gdyż kreują domniemania prawne mające bardzo istotne znaczenie w praktyce obrotu." - wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, partner stojący na czele Departamentu Prawa Spółek w Kancelarii RKKW, reprezentującej Spółkę w postępowaniu rejestrowym.

"Sąd potwierdził nasze stanowisko, iż w ramach kognicji wynikającej z art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy jest - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - uprawniony do badania prawidłowości podjęcia uchwał zgromadzeń właścicielskich spółek kapitałowych." - dodaje mec. Mariusz Pniewski z Departamentu Sporów Korporacyjnych w Kancelarii RKKW.

"Kancelaria RKKW po raz kolejny z sukcesem przeciwstawia się wrogiemu przejęciu. Obrana przez corporate ridera "droga na skróty" polegająca na intencjonalnym lekceważeniu zakazów wynikających z postanowień sądowych o zabezpieczeniu nie przyniosła oczekiwanych efektów." - podkreśla dr Radosław L. Kwaśnicki, partner zarządzający Kancelarii RKKW, który kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnych.

 

Prawo handlowe. Zbiór przepisów
Prawo handlowe. Zbiór przepisów > > >