Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami, zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, skutki ogłoszenia upadłości, zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną oraz zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Ogłoszony tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów opublikowanych przed dniem 3 lutego 2015 r.