Redukcja kosztów może sięgnąć nawet 80 proc.,  ponadto przedsiębiorstwa oraz obywatele będą mogli chronić prawa do swoich wynalazków za pomocą jednego patentu europejskiego, ważnego w 25 państwach członkowskich. Hiszpania i Włochy nie zdecydowały się na uczestnictwo we wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie.
Obecnie obowiązujący w Europie system patentowy jest bardzo drogi i skomplikowany, szczególnie jeżeli chodzi o wymogi w zakresie tłumaczeń dokumentów po przyznaniu patentu. Uznaje się to powszechnie za przeszkodę dla rozwoju innowacji w Europie. Europejski Urząd Patentowy (EUP) – międzyrządowy organ Europejskiej Organizacji Patentowej stowarzyszającej 38 państw (27 z UE i 11 państw europejskich spoza UE) – analizuje wnioski patentowe i jest odpowiedzialny za przyznanie patentu europejskiego, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki. Jednak aby przyznany patent był ważny na terenie dowolnego państwa członkowskiego, wynalazca musi ubiegać się o jego uznanie na poziomie krajowym oddzielnie w każdym państwie, gdzie ma być chroniony. Proces ten pociąga za sobą konieczność poniesienia poważnych nakładów związanych z wymogami tłumaczeniowymi i administracyjnymi, które sięgają łącznie około 32 tys. euro (o ile pragnie się zagwarantować ochronę patentu w 27 państwach UE) – przy czym samo tłumaczenie pochłania ok. 23 tys. euro. Tymczasem w USA patent kosztuje przeciętnie 1850 euro.
Co więcej, utrzymanie ochrony patentowej oznacza konieczność uiszczania corocznych opłat za przedłużenie w każdym kraju osobno, a przeniesienie praw patentowych bądź umowa licencyjna służąca udzieleniu prawa do stosowania opatentowanego wynalazku wymaga ponownej, analogicznej rejestracji.
Wedle aktualnego projektu, koszt patentu europejskiego o jednolitej skuteczności (w 25 spośród państw członkowskich) miałby wynosić 680 euro, po upływie okresu przejściowego, w którym koszt ten, chociaż wyższy, nie przekraczałby nadal kwoty 2500 euro.

Rozwiązania proponowane przez Komisję:
- Posiadacze patentów europejskich mogą ubiegać się o jednolitą ochronę na terytorium 25 państw członkowskich za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego. Patent będzie im gwarantował jednakowy poziom ochrony wynalazków we wszystkich 25 krajach.
- Wnioski patentowe można składać w dowolnym języku, jednak w oparciu o dotychczasową praktykę EUP będzie w dalszym ciągu prowadził postępowanie w celu analizy wniosku i udzielenia patentu po angielsku, francusku bądź niemiecku (a więc w jednym z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego). W przypadku wnioskodawców z siedzibą w UE składających wniosek patentowy w innym języku, koszty tłumaczenia na jeden z trzech języków uznawanych za urzędowe będą podlegały rekompensacie. Następnie, po udzieleniu patentu, treść zastrzeżeń patentowych, określających zakres ochrony, będzie tłumaczona na oba pozostałe języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego.
- W ciągu maksymalnie dwunastoletniego okresu przejściowego konieczne będzie przetłumaczenie na angielski patentów europejskich o jednolitej skuteczności wydanych po niemiecku bądź francusku. Wszystkie obowiązujące patenty w języku angielskim będzie trzeba przełożyć na jeden z języków urzędowych UE. Tłumaczenia te będą wymagane tak długo, jak nie pojawi się możliwość korzystania z tłumaczeń maszynowych wysokiej jakości, rozwiązujących problem dostępu do informacji patentowej. Dodatkowe tłumaczenia w trakcie okresu przejściowego wspomogą bezpośrednio prace nad tłumaczeniem maszynowym wysokiej jakości.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: http://europa.eu/rapid, stan z dnia 11 kwietnia 2011 r.