Na początku tego roku weszły w życie dwie nowe ustawy wyznaczające kierunek współpracy publiczno-prywatnej, tj. ustawa o PPP oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Obie ustawy umożliwiają wykonywanie zadań publicznych przez zaangażowanie środków prywatnych i wykorzystanie potencjału prywatnych inwestorów.

Agata Kozłowska, Dyrektor Investment Suport zwróciła uwagę na kilka istotnych różnic pomiędzy obiema ustawami. Istotą PPP jest podział ryzyka pomiędzy partnerów współpracy, bez wskazań jakie ryzyko i który parter ma je ponosić. W koncesji większe ryzyko ekonomiczne występuje po stronie podmiotu prywatnego. Kolejną istotną różnicą jest możliwość przeniesienia własności nieruchomości na partnera prywatnego przy PPP, natomiast przy koncesji mienie publiczne jest jedynie udostępniane na cele realizacji zadania.

Forum było też okazją do zaprezentowania projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w formie PPP, które zwyciężyły w III edycji Konkursu na najlepsze przedsięwzięcia PPP. Projekty dotyczą: rewitalizacji terenów przydworcowych w Sopocie, rozbudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna, budowy parkingu wielopoziomowego w Płocku oraz Muzeum Yatenga w Żorach.

Konkurs Dobre praktyki PPP to jedyna w Polsce inicjatywa wspierająca projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie przygotowania. W trzech dotychczasowych edycjach konkursu zgłoszono łącznie 93 propozycje. Nagrodzone projekty do tej pory uzyskiwały wsparcie na etapie przygotowań i wstępnych analiz. W tym roku jedną z głównych nagród jest promocja zwycięskich projektów podczas międzynarodowego forum inwestycyjnego oraz wyjazd studyjny do Francji.

(Źródło: PAIiIZ/KW)