Petycję o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zaproponowała likwidację instytucji. Popiera to m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Wielokrotnie podkreślał, także w swoich wystąpieniach, że regulacja ubezwłasnowolnienia w Polsce nie spełnia wymogów art. 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Komitet ONZ oceniał wykonania przez Polskę jej zapisów, wezwał do wdrożenia modelu opartego na prawach człowieka. 

Czytaj: Ubezwłasnowolnienie - będą zmiany w prawie>>

MS: zespołu nie ma, trwa analiza opinii

Resort sprawiedliwości poinformował Prawo.pl, że prace legislacyjne dotyczące instytucji ubezwłasnowolnienia pozostają we wstępnej fazie. 

- Nie powołano w tym celu zespołu. Trwa analiza opinii Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w której proponuje się zastąpienie tej instytucji różnorodnymi formami opieki nad osobą dorosłą - dodano. 

Wcześniej zmiany w tym zakresie zapowiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz - przedstawiając informacje Komitetowi ONZ. 

RPO: zamiast ubezwłasnowolnienia system wsparcia

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, apelując o likwidację instytucji ubezwłasnowolnienia, przypominał, że polega ona na utracie przez daną osobę zdolności do czynności prawnych lub ją ogranicza i to często przez całe życie. 

- Nie jest poddawane okresowej kontroli przez niezawisły organ, nie uwzględnia jej potrzeb i interesów, skutkuje wykluczeniem społecznym i prawnym osób z niepełnosprawnościami - w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną - nadmieniał RPO. Wskazywał też, że Konwencja zakłada środek respektujący "prawa, wolę i preferencje osoby, wolny od konfliktu interesów i bezprawnych nacisków, proporcjonalny i dostosowany do sytuacji danej osoby, stosowany przez możliwie najkrótszy czas i podlegający regularnemu przeglądowi przez właściwe niezależne i bezstronne władze lub organ sądowy". 

W jego ocenie dlatego zamiast ubezwłasnowolnienia powinien być stworzony system wspierania podejmowania decyzji.