- Podstawowym celem regulacji jest umożliwienie stronom postępowania sądowo-administracyjnego komunikacji elektronicznej z sądem - czytamy w opublikowanym w związku z tym oświadczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nowe przepisy to skutek dwóch nowelizacji: jednego z artykułów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 2014 r. oraz uchwalonej w kwietniu br. zmiany Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj: Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego coraz bliżej - Sejm przyjął zmiany >>
 

 

Przewidują one, że pisma procesowe będą mogły być wnoszone do sądu administracyjnego nie tylko w postaci papierowej, jak to ma miejsce dotychczas, ale również w formie dokumentu elektronicznego. Skargę w formie dokumentu elektronicznego będzie można składać do elektronicznej skrzynki podawczej organu, natomiast pozostałe pisma procesowe do elektronicznej skrzynki podawczej sądu.
Jednak ten warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania pisma do sądu na jego adres elektroniczny, czyli adres e-mail.
Wszystkie pisma procesowe w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, będą musiały zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobisty.

Po zmianie prawa korespondencja sądowa ma być doręczana stronom postępowania albo w sposób tradycyjny, albo drogą elektroniczną. Doręczenie pism przez sąd będzie następowało za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczanie i wskaże sądowi adres elektroniczny albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres elektroniczny.

Natomiast stronie, która zrezygnuje z doręczania pism drogą elektroniczną, korespondencja będzie doręczana w sposób tradycyjny. Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie mogło być złożone jedynie w formie dokumentu elektronicznego.