Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa będzie można złożyć od chwili wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów aż do dziesiątego dnia przed dniem wyborów. Datą wniesienia wniosku będzie dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy. Służyć będzie do tego właściwy formularz określony rozporządzeniem. Jeżeli wnioskodawca, który chce ustanowienia pełnomocnika, nie będzie mógł podpisać wniosku, uczyni to za niego osoba, która zgodziła się być pełnomocnikiem. W przypadku gdy wniosek spełnia warunki formalne, wójt niezwłocznie uzgodni termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
Możliwe będzie również sporządzenie aktu pełnomocnictwa między jedną a drugą turą głosowania. Przepisy rozporządzenia stosować się będzie wtedy odpowiednio.
Do zadań gminy będzie należało prowadzenie wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa, oddzielnie dla poszczególnych wyborców. Wykaz będzie mógł mieć postać księgi albo też dokumentu elektronicznego, o ile zawierać będzie wszystkie dane przewidziane we wzorze. Niezależnie od wykazu, w urzędzie gminy będzie trzeba prowadzić akta obejmujące dokumenty dotyczące postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Ponadto wójt będzie miał obowiązek przekazania przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej, dla celów aktualizacji wykazu, listy wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa, wpisanych do spisu wyborców, zawierającej dane umieszczone w wykazie.
Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 sierpnia 2011 r.

Na podstawie: http://kwrist.mswia.gov.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad