Dla Trybunału Sprawiedliwości UE - najważniejszego organu składowego ETS - rok 2014 okazał się najbardziej wydajnym rokiem w historii. Trybunał zakończył w tym czasie 719 spraw, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (701 spraw zakończonych w 2013 r.), który sam już był rekordowy w historii Trybunału (o statystykach za 2013 rok przeczytaj w: Rekordowa liczba spraw w unijnym trybunale>>>).

Do Trybunału wpłynęły 622 nowe sprawy, co stanowi spadek o 11%. Ten względny spadek dotyczy zasadniczo odwołań i odesłań prejudycjalnych. Liczba tych ostatnich w 2014 r. wyniosła 428.
W zakresie czasu trwania postępowania dane statystyczne również są bardzo pozytywne.

Czas rozpoznawania odesłań prejudycjalnych wynosił 15 miesięcy, co stanowi rekord. Skrócenie tego czasu odnotowane w stosunku do roku 2013 (16,3 miesiąca) potwierdza zresztą trend dostrzegalny wyraźnie od 2005 r.

Średni czas rozpoznawania skarg bezpośrednich i odwołań wynosił odpowiednio 20 miesięcy i 14,5 miesiąca, czyli również uległ skróceniu w porównaniu z 2013 r.

Jeśli chodzi o drugi organ składowy ETS - Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji), to z punktu widzenia statystyk, rok 2014 był dla Sądu wyjątkowy, i to pod każdym względem. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu zreformowanych metod pracy i pewnemu wzmocnieniu zasobów, Sąd był w stanie rozstrzygnąć 814 spraw. Nie tylko pobity został rekord, lecz przede wszystkim nastąpił znaczny wzrost (16%) w stosunku do średniej z trzech poprzednich lat, które i tak już były najbardziej owocne w historii Sądu. W bardziej ogólnym ujęciu, od 2008 r. analiza takiej trzyletniej średniej wykazuje wzrost wydajności przekraczający 50% (z 479 w 2008 r. do 735 w 2014 r.).

Ogromny wzrost działalności Sądu wyrażał się również w liczbie spraw, w których w 2014 r. odbyła się rozprawa (i których znaczna część zostanie rozstrzygnięta w 2015 r.), wynoszącej 390, co stanowi wzrost o przeszło 40% w stosunku do 2013 r.
Liczba nowo wnoszonych spraw również znacznie wzrosła (między innymi wskutek dużych zbiorów spraw powiązanych z dziedziny pomocy państwa i środków ograniczających), osiągając niespotykany dotąd pułap (912 spraw). Przez to, pomimo nadzwyczajnych wyników pracy, liczba spraw w toku przed Sądem (1423 spraw) zwiększyła się o niemal setkę w porównaniu z 2013 r. Natomiast stosunek spraw w toku do spraw rozstrzygniętych (stosunek stanowiący wskaźnik przewidywanego teoretycznego czasu trwania postępowania) jest najniższy z odnotowanych od blisko dziesięciu lat.

Ten pozytywny trend znajduje odbicie w średnim czasie trwania postępowania w sprawach rozstrzygniętych w 2014 r. Skrócił się on o 3,5 miesiąca (spadł z 26,9 miesiąca w 2013 r. do 23,4 w 2014 r.), co stanowi spadek o ponad 10%, do poziomu sprzed dekady.

Z kolei, statystyki sądowe trzeciego organu składowego ETS - Sądu do spraw Służby Publicznej - za 2014 rok wskazują na to, że liczba nowych spraw (157) zdaje się stabilizować, zważywszy na statystyki z lat 2011 (159) i 2013 (160). W 2012 r. w Sądzie zarejestrowano 178 nowych skarg, lecz tamten rok okazał się być jak dotąd wyjątkiem.

Liczba spraw zakończonych w 2014 r. (152) spadła natomiast w stosunku do liczby z ostatniego roku (184), w którym Sąd do spraw Służby Publicznej osiągnął jak dotąd najlepszy ilościowo wynik od czasu swego powstania.

Warto odnotować, że średni czas trwania postępowania przed SSP skrócił się z 14,7 miesiąca w 2013 r. do 12,7 miesiąca w 2014 r. Ponadto 12 spraw zakończyło się w drodze ugody, w porównaniu z 9 sprawami w roku poprzednim, co stanowi, na równi z rokiem 2010, najlepszy wynik tego sądu w tym zakresie.

Źródło: http://curia.europa.eu