W 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości - najważniejszy organ składowy ETS - zakończył 701 spraw, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (595 spraw zakończonych w 2012 r.).

Do Trybunału wpłynęło 699 nowych spraw, co stanowi wzrost o ok. 10% w stosunku do 2012 r. i największą liczbę spraw wniesionych w jednym roku od czasu powstania Trybunału.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, przyczyn wzrostu całkowitej liczby nowych spraw należy dopatrywać się w zwiększonej liczbie odwołań i odesłań prejudycjalnych. Liczba tych ostatnich wyniosła w 2013 r. 450, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

W zakresie czasu trwania postępowań, dane statystyczne są bardzo pozytywne.

Czas rozpatrywania spraw prejudycjalnych wynosił 16,3 miesiąca. Średni czas rozpatrywania skarg bezpośrednich i odwołań wynosił odpowiednio 24,3 miesiąca i 16,6 miesiąca.

Wprawdzie czas rozpatrywania skarg bezpośrednich wydłużył się znacznie w stosunku do 2012 r. (19,7 miesiąca), jednak wydłużenie to, dotyczące jedynie 15% spraw zakończonych w 2013 r., spowodowane było głównie czynnikami, nad którymi Trybunał ma stosunkowo niewielką kontrolę.

Pilny tryb prejudycjalny zastosowano w dwóch sprawach, które zostały zakończone w terminie wynoszącym średnio 2,2 miesiąca.

Jeśli chodzi o drugi organ składowy ETS - Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji), to z punktu widzenia statystyk, 2013 r. był pouczający. Po pierwsze, Sąd trzeci rok z rzędu wykazał się zwiększonymi możliwościami rozpatrywania spraw w następstwie przeprowadzonych reform wewnętrznych i stałej optymalizacji swych metod pracy. W 2013 r. udało się zatem rozstrzygnąć 702 sprawy, co daje roczną średnią z ostatnich trzech lat na poziomie ok. 700 rozstrzygniętych spraw. Dla porównania, ta sama średnia wynosiła 480 spraw w 2008 r. Na przestrzeni pięciu lat wzrost wydajności pozwolił więc osiągnąć ponad 45% poprawę wyników pracy sądu.

Po drugie, nowo wnoszone sprawy osiągnęły rekordową liczbę 790, czyli nastąpił skok o blisko 30% w stosunku do 2012 r. Ogólna tendencja wzrostowa sporów kierowanych do Sądu, zwłaszcza w dziedzinie własności intelektualnej, potwierdziła się tym samym w szczególnie jaskrawy sposób.

Wynika z tego istotny wzrost liczby spraw w toku, która przekroczyła próg 1300 spraw (dokładnie 1325).

Wreszcie, o ile czas trwania postępowania – w ogólnym ujęciu (tj. z uwzględnieniem spraw rozstrzyganych w drodze postanowienia) – cechował się koniunkturalnym wydłużeniem rzędu 10% (i wyniósł 26,9 miesiąca), o tyle należy zaznaczyć, że w zakresie spraw rozstrzyganych w drodze wyroku nastąpiło skrócenie tego czasu o ok. miesiąc w stosunku do 2012 r., co daje przeciętny czas trwania wynoszący 30,6 miesiąca.

Z kolei, statystyki sądowe trzeciego organu składowego ETS - Sądu do spraw Służby Publicznej - za 2013 r. cechują się spadkiem liczby nowych spraw (160) w stosunku do ubiegłego roku (178). Rok 2012 był jednak tym, w którym Sąd odnotował największą liczbę nowych spraw od chwili swojego powstania. Liczba wniesionych w 2013 r. spraw porównywalna jest natomiast z rokiem 2011 (159). Nadal jest jednak znacznie wyższa, niż w latach poprzednich (139 w 2010 r., 113 w 2009 r. i 111 w 2008 r.).

Należy zwłaszcza podkreślić, że liczba spraw zakończonych (184) istotnie wzrosła w stosunku do zeszłego roku (121).

Sąd do spraw Służby Publicznej wykazał się więc najlepszym wynikiem ilościowym od czasu jego powstania. Wynik ten można przypisać poddaniu w trakcie zeszłego roku metod pracy sądu dogłębnym przemyśleniom.

Przeciętny czas trwania postępowania zmienił się natomiast niewiele (14,7 miesiąca w 2013 r. w porównaniu do 14,8 miesiąca w 2012 r.).

Źródło: www.curia.europa.eu,