Znowelizowana ustawa z 22 września 2005 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych weszła w życie 1 stycznia 2012 r.
Ustawa nie wyłącza całkowicie papierowych wersji. Na papierze będzie wydawany Monitor Polski B. Zakłada również, że w razie wypadku nadzwyczajnego Rządowe Centrum Legislacji może wrócić do wersji papierowej Dziennika Ustaw. Obecna nowelizacja ustanawia że dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.
Dotychczas obowiązującym brzmieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, podstawą do ogłoszenia aktu był jego oryginał podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału Konstytucyjnego - jego odpis. Po wejściu w życie nowelizacji, podstawą do ogłoszenia aktu prawnego będzie jego wersja elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku orzeczeń, podstawą ogłoszenia będzie elektroniczny odpis, zawierający w treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej. Warto wiedzieć, że kopie i wydruki aktów prawnych będą odpłatne. Cenę tej usługi ustala kierownik urzędu tak aby kopia lub wydruk mogły być powszechnie dostępne. Cena ma  pokryć wyłącznie koszty.
Dziennik Ustaw i Monitor Polski, dzienniki urzędowe i inne niż wymienione zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę udostępnione będą nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych RCL. Za darmo można będzie uzyskać akty prawne zagrane na własne nośniki danych ( płyty i pendrive), stosownie do wniosku zainteresowanego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej