To reakcja na wielokrotne interwencje RPO w związku postępowaniami dyscyplinarnymi wszczynanymi wobec sędziów, m.in. w związku z ich działalnością orzeczniczą, publicznymi wypowiedziami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości, udziałem w wydarzeniach związanych z edukacją prawną obywateli.
13 maja 2020 r. Adam Bodnar spytał sędziego Piotra Schaba o informacje o stanie postępowań dyscyplinarnych w prowadzonych przez niego sprawach, które uważnie monitoruje. 

Czytaj: Prezydent chwali ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>

W odpowiedzi Piotr Schab podkreślił, że możliwość udzielenia kolejnych informacji w zgodzie z życzeniem Rzecznika, jest ograniczona wyłącznie do przypadków, w których już po udzieleniu pierwotnej odpowiedzi, zmianie uległ etap, na jakim sprawa się obecnie znajduje. Rozumie on przez to przekształcenie postępowania z fazy czynności wyjaśniających w fazę postępowania dyscyplinarnego z finalnym etapem w postaci złożenia do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, alternatywnie - wydania postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

Czytaj: RPO pyta o legalność powołania sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego>>
 

 


Rzecznik Piotr Schab poinformował, że:

1. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.61.2018), postanowieniem z 7 lutego 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Sławomirowi Jęksie zarzuty dyscyplinarne. Przedmiotowe postanowienie uzupełniono o kolejne zarzuty postanowieniem z 7 października 2019 r. Postępowanie jest w toku.

2. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.8.2019):
  - postanowieniem z 17 stycznia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Olimpii Barańskiej-Małuszek zarzuty dyscyplinarne. - Postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec sędziego umorzono;
  - postanowieniem z 17 stycznia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Monice Frąckowiak zarzuty dyscyplinarne dotyczące przede wszystkim nieterminowości sporządzania uzasadnień wydawanych orzeczeń. W sprawie skierowano do sądu dyscyplinarnego wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. Postępowanie prowadzone jest przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

3. W sprawie sędzi Aliny Czubieniak, wobec której podjęto czynności wyjaśniające w związku z wypowiedziami medialnymi dotyczącymi wydanego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego wyroku w jej sprawie, będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.564.26.2019), postanowieniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 25 maja 2019 r. sprawę przekazano do prowadzenia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

4. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.45.2019), postanowieniem z 18 kwietnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Rafałowi Maciejewskiemu zarzuty dyscyplinarne. Postępowanie jest w toku.

5. Sprawa będąca przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.564.56.2018), dotycząca medialnych wypowiedzi sędziów: Igora Tuleyi, Bartłomieja Przymusińskiego oraz Krystiana Markiewicza, pozostaje nadal na etapie czynności wyjaśniających.

6. Sprawa będąca przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.1.2019), dotycząca wezwania sędziego Włodzimierza Brazewicza w charakterze świadka w ramach czynności wyjaśniających, pozostaje nadal na etapie czynności wyjaśniających. Wobec sędziego Włodzimierza Brazewicza postanowieniem z  29 października 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono mu zarzut dyscyplinarny dotyczący przedstawienia przedstawicielowi mediów twierdzeń i ocen związanych z pełnionym urzędem, a dotyczących wezwania w charakterze świadka w sprawie będącej w zainteresowaniu RPO.

7. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.44.2019), postanowieniem z 16 kwietnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Marioli Głowackiej zarzut dyscyplinarny. Postępowanie jest w toku.

8. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.34.2019), postanowieniem z 8 czerwca 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Dorocie Zabłudowskiej zarzut dyscyplinarny. Postępowanie jest w toku.

9. Sprawa będąca przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.561.12.2019), dotycząca medialnej wypowiedzi sędziego Dariusza Mazura, pozostaje nadal na etapie czynności wyjaśniających.

10. Sprawa będąca przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.118.2019), dotycząca wezwania sędziego Łukasza Bilińskiego w charakterze świadka w ramach czynności wyjaśniających, pozostaje nadal na etapie czynności wyjaśniających.

11. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.131.2019), postanowieniami z 8 i 30 sierpnia 2019 r. wszczęto postępowania dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Bartłomiejowi Staroście zarzuty dyscyplinarne dotyczące nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w charakterze świadka w sprawie RDSP 712-53/19. Postępowania są w toku.

12. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.139.2019)

   - postanowieniem z 28 sierpnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Olimpii Barańskiej-Małuszek zarzuty dyscyplinarne. W sprawie skierowano do sądu dyscyplinarnego wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. Postępowanie prowadzone jest przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
   - postanowieniem z 26 sierpnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Waldemarowi Żurkowi zarzuty. W sprawie skierowano do sądu dyscyplinarnego wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. Postępowanie prowadzone jest przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

13. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.144.2019), postanowieniem 6 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Annie Bator-Ciesielskiej zarzuty dyscyplinarne. Postępowanie jest w toku.

14. Czynności wyjaśniające podjęte w sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (VII.564.55.2018), dotyczącej skierowania przez sędziów Ewę Maciejewską i Igora Tuleyę pytań prejudycjalnych do TSUE, są kontynuowane.

15. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.4.2020), postanowieniem z 14 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Andrzejowi Żukowi zarzuty dyscyplinarne. Postępowanie jest w toku.

16. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (VII.510.174.2019), postanowieniami z 16 grudnia 2019 r. wszczęto postępowania dyscyplinarne i przedstawiono zarzuty sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy w sposób nieuprawniony zwrócili się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym. Postępowania są w toku.

17. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.164.2019), postanowieniami z 25 listopada 2019 r. wszczęto postępowania dyscyplinarne i przedstawiono zarzuty sędziom: Rafałowi Lisakowi, Wojciechowi Maczudze i Kazimierzowi Wilczkowi. Postępowania są w toku.

18. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak VII.510.179.2019), postanowieniem z 16 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono sędziemu Ewie Malinowskiej zarzut dyscyplinarny. Postępowanie jest w toku.

19. W sprawie będącej przedmiotem wystąpienia RPO (znak V1I.564.56.2018) dotyczącej podstaw prawnych przesłuchiwania sędziów (w tym sędziego Krystiana Markiewicza) w ramach czynności wyjaśniających, udzielono Panu Rzecznikowi szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi w piśmie z 30 października 2018 r., sygn. akt RDSP 712-27/18.

55 zarzutów dla prof. Markiewicza

Odnosząc się natomiast do kwestii wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Krystiana Markiewicza rzecznik wyjaśnił, że z oczywistych względów nie mogła być ona przedmiotem odpowiedzi. - Wzmiankowane przez Rzecznika postępowanie dyscyplinarne, w ramach którego przedstawiono sędziemu Krystianowi Markiewiczowi 55 zarzutów dyscyplinarnych, wszczęto postanowieniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 grudnia 2019 r. i jest ono w toku - dodał sędzia Piotr Schab.