Organem upoważnionym do wydawania interpretacji podatkowych w sprawach indywidualnych jest minister finansów, który może jednak w celu zapewnienia jednolitości wydawanych interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców upoważnić podległe mu organy do wydawania interpretacji w jego imieniu w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość miejscową i rzeczową tych organów. Obecnie organami upoważnionymi są dyrektorzy czterech izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i w Warszawie.
W związku ze zmianami w organizacji izb skarbowych wprowadzonymi ą sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, zgodnie z którym przewiduje się utworzenie nowego Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, które będzie działało w ramach Izby Skarbowej w Łodzi, konieczne stało się udzielenie stosownego upoważnienia dyrektorowi tej izby.
Rozporządzeniem z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 58, poz. 298) minister finansów upoważnił Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim. W związku z tym zmianie uległa także właściwość miejscowa pozostałych czterech dyrektorów.
Związane z tą nowelizacją jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 58, poz. 299). We wzorze wniosku o wydanie interpretacji zaktualizowani listę organów do których kierowany jest wniosek. Dodana została poza tym część, w której wnioskodawca podaje dane identyfikacyjne pełnomocnika lub osoby upoważnionej oraz dane w zakresie jego adresu do doręczeń, co znacznie ułatwi pracę przy obsłudze wniosków, gdyż umożliwi szybką identyfikację podmiotu upoważnionego do odbioru korespondencji i zmniejszy możliwość wystąpienia pomyłek przy jej odbiorze.
Oba rozporządzenia wejdą w życie 1 kwietnia 2011 roku.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line