Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych, które mają usunąć wątpliwości interpretacyjne w zakresie tego, czy art. 5 ust. 9a pkt 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych statuuje właściwość tzw. dużego urzędu skarbowego jedynie w odniesieniu do niektórych podatników, czy też jest urzędem właściwym do kompleksowej obsługi podatnika, załatwienia wszystkich jego spraw, w tym także tych związanych z jego obowiązkami jako płatnika.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 stycznia 2010 r., II FSK 1300/08, LEX nr 577424, zakwestionował dotychczas przyjmowaną przez organy podatkowe wykładnię art. 5 ust. 9a pkt 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych i stwierdził, iż duży urząd skarbowy nie jest właściwy do zajmowania się sprawami podatników, jako płatników. Ministerstwo chcąc zapobiec powstaniu stanu niepewności płatników jak i organów podatkowych proponuje zmiany doprecyzowujące sytuację prawną płatników występujących w dużych urzędach skarbowych. Zdaniem resortu w ustawie powinno znaleźć się wyraźne wskazanie, iż naczelnik dużego urzędu skarbowego jest również właściwy w zakresie funkcji podatnika, jako płatnika.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line