Naruszenia związane były z zarządzaniem pakietami akcji spółki publicznej PSW Capital SA w okresie czerwiec 2010 r. – grudzień 2012 r. KNF zobowiązała Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA do należytego wykonania, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji KNF, obowiązków informacyjnych, których naruszenie było podstawą nałożenia kar pieniężnych. Komisja przypomniała, że do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w rozdziale czwartym ustawy o ofercie publicznej („Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”), po stronie podmiotu dominującego wlicza się liczbę głosów, którymi dysponują podmioty od niego zależne. Podkreśliła także, że akcjonariusze, którzy posiadają ponad 33 proc. głosów w spółce publicznej, mają obowiązek złożenia zawiadomienia ia o zmianie stanu posiadania za każdym razem, gdy ich udział w ogólnej liczbie głosów zmieni się o co najmniej 1 proc.