W rozporządzeniu określono zasady wypłaty dodatkowych 100 zł przewidzianych rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z programem, dodatkowa pomoc finansowa jest kierowana do matek, ojców lub faktycznych opiekunów dziecka. Podstawą do wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności dziecka, który wymusza na rodzicach lub opiekunach rezygnację z zatrudnienia ze względu na konieczność stałej i długotrwałej opieki nad dzieckiem z poważnie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji oraz np. stałym współudziałem w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji czy edukacji.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego za styczeń, luty i marzec 2012 r. Będzie ją wypłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Osoba upoważniona do pobierania świadczenia musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym terminie, będą mieć wydłużony o 7 dni termin na złożenie wniosku, licząc od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenia ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r