W dniu 29 lipca 2010 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie podstaw programowych w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz (Dz. U. Nr 154, poz. 1033).
Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach zawarto w załącznikach do rozporządzenia. Każdy załącznik składa się z opisu zawodu, wyliczenia bloków programowych, podziału godzin na bloki programowe oraz zalecanych warunków realizacji treści kształcenia w zawodzie.
Nowe rozporządzenie ma na celu dostosowanie programów nauczania do nowych technologii stosowanych przy wykonywaniu zawodów oraz zmieniających się wymogów rynku pracy. Ponadto, jak podano w uzasadnieniu rozporządzenia, „w chwili obecnej kształcenie w wymienionych zawodach jest realizowane w oparciu o programy nauczania uwzględniające wyłącznie projekty odpowiednich podstaw programowych kształcenia. Rozporządzenie ma, więc m.in. na celu formalne uporządkowanie tej sytuacji.”
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 8 września 2010

 Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad