W ostatnim półroczu nastąpiło bardzo znaczne nasilenie zjawiska telefonicznych konkursów i loterii. Ministerstwo Infrastruktury przygotował nowelizacje Prawa telekomunikacyjnego, które przeciwdziałać będzie nieuczciwym praktykom. Przewiduje ono blokowanie połączeń, a także narzuca obowiązek podawania ceny za te połączenia. Dla ścisłości należy powiedzieć, że główna odpowiedzialność nie spoczywa na operatorach sieci komórkowych. Sieci są tylko medium transmisyjnym, które jest wykorzystywane do dostarczenia właśnie tej usługi o podwyższonej opłacie, tzw. premium rate, przez organizatorów takich loterii i konkursów SMS-owych.

Progi kwotowe dla SMS-ów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął także inicjatywę tzw. stołu bez kantów, gdzie przyjęto dobrowolne rozwiązania, które mają wyeliminować nieuczciwe praktyki na rynku usług o podwyższonej opłacie. W trakcie spotkań ˝stołu bez kantów˝ ustalono, że operatorzy telekomunikacyjni mają zamieścić na swoich stronach www. spis numeracji premium rate wraz z informacją o podmiocie pośredniczącym lub usługodawcy, który dysponuje daną numeracją, oraz jego danymi kontaktowymi. Operatorzy na swoich stronach internetowych mają również umieścić informacje o bezpiecznym korzystaniu z tego rodzaju usług bądź zamieścić link do strony internetowej prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie te informacje są podane. Zostaną wprowadzone też progi kwotowe dzienne i miesięczne, po przekroczeniu których klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS o kwocie z tytułu tych usług. Będzie też przygotowany kodeks jakości świadczenia usług. Te wszystkie działania, są, na razie dobrowolne. Ministerstwo nie może operatorów do tego zmusić.

Konieczna informacja o cenach

    W związku z tym, że skala problemu jest bardzo duża, niekiedy rachunki są naprawdę horrendalne, Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wprowadzeniu wspomnianych zasad do ustawy Prawo telekomunikacyjne. Założenia do ustawy zostały przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich, ale równocześnie MI pracuje też nad zmianą ustawy, która niebawem zostanie przesłana do uzgodnień środowiskowych. Przed wakacjami powinna trafić do parlamentu. Jakie szczegółowe rozwiązania są przewidziane w ustawie? Zostanie rozszerzony zakres obowiązków informacyjnych wobec odbiorców tego rodzaju usług. Nowelizowane przepisy dopuszczają możliwość podziału funkcjonalnego między operatorem telekomunikacyjnym. Ten ostatni często odpowiada wyłącznie za jakość zestawienia połączenia, a za udostępniane treści – inne przedsiębiorstwo. Rozdzielenie obowiązków jest pożądane z uwagi na potrzebę doprecyzowania zakresu obowiązków.

Kolejne zmiany to obligatoryjne informowanie przez dostawców usług premium rate o cenie za połączenie lub za minutę połączenia telefonicznego z danym numerem na 5 sekund przed rozpoczęciem naliczania opłaty. Informacja taka powinna być podawana również w przypadku, gdy sposób naliczania opłat zmienia się w trakcie połączenia. Niezbędne jest również wprowadzenie regulacji przewidującej informację o usługach SMS.

Blokowanie usługi SMS

Informacje o SMS-ach są obecnie przewidziane dla usług stacjonarnych, natomiast nie są przewidziane dla telefonii ruchomej; Ciężar tego problemu został przeniesiony na poziom komunikacji komórkowej. Usługi typu SMS premium są na ogół świadczone przy wykorzystaniu numerów skróconych spoza planu numeracji krajowej. Rozliczenie dokonywane jest za wysłanie jednego SMS-a, a nie za długość połączenia, tak jak w przypadku usługi telefonicznej stacjonarnej. W celu przeciwdziałania szkodliwym praktykom w projekcie ustawy proponuje się umożliwienie blokowania zarówno połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie, jak i połączeń przychodzących z takich numerów. Taką możliwość powinni uzyskać wszyscy abonenci niezależnie od tego, czy korzystają z usług stacjonarnej, czy ruchomej sieci telekomunikacyjnej. Obowiązek informowania dotyczyć ma również podawania do publicznej wiadomości lub bezpośrednio użytkownikom końcowym informacji nie tylko o numerze i cenie jednostkowej za minutę połączenia czy za daną usługę, lecz również o nazwie podmiotu realizującego takie świadczenie. Dotyczy to także informacji o możliwości zablokowania połączeń wychodzących z numerami o podwyższonej opłacie.