Wprowadzenie do obrotu prawnego rozporządzenia pozwoli na rozpoczęcie wdrażania inicjatywy Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), która zakłada współpracę Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na rzecz wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich w UE.

Celem Inicjatywy Jessica jest wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacja w aspekcie ekonomicznym i społecznym przy zastosowaniu instrumentów finansowania o charakterze zwrotnym oraz przebudowa świadomości dotyczącej korzyści płynących z finansowania tego rodzaju umożliwiającego wielokrotne wykorzystanie ograniczonych zasobów.

Warunkiem dofinansowania z funduszu powierniczego danego funduszu miejskiego utworzonego przez aplikujące władze miejskie jest konieczność wpisywania się tworzonego funduszu celowego w strategię rozwoju obszarów miejskich zdefiniowaną w RPO, jak również zintegrowany plan/strategię rozwoju aplikującego miasta (bądź miast – gdyż celowy fundusz miejski może zostać utworzony wspólnie przez kilka miast). Fundusze miejskie będą inwestować w konkretne projekty miejskie, jak również w tworzone na rzecz ich realizacji partnerstwa publiczno - prywatne.

Zgodnie z postanowieniami programu pomocowego pomoc będzie przyznawana na projekty, które będą stanowić elementy składowe kompleksowych, skoordynowanych i wieloletnich programów rewitalizacji. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie miejskich obszarów zdegradowanych, w szczególności poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Podstawowym założeniem skutkującym koniecznością udzielania pomocy w ramach inicjatywy Jessica jest fakt, iż ma ona na celu wsparcie projektów, które z uwagi na charakter obszaru oraz samego projektu, nie mogłyby zostać zrealizowane, ponieważ są działaniami o zbyt niskiej stopie zwrotu by móc uzyskać wsparcia w postaci pożyczek, gwarancji bądź dokapitalizowania na zasadach rynkowych. Wewnętrzna stopa zwrotu tego rodzaju projektów jest zasadniczo niższa niż stopa zwrotu projektów podobnych, realizowanych na innych obszarach i w innych warunkach społecznych.

Projekty rewitalizacyjne wspierane w ramach inicjatywy Jessica są realizowane na obszarach zdegradowanych co zasadniczo podnosi koszty projektu, z uwagi na konieczność podejmowania dodatkowych działań związanych m.in. z przywróceniem obszaru do stanu umożliwiającego jego wykorzystanie, z ochroną obiektów w trakcie realizacji projektu, czy brakiem zaplecza technicznego. Jednocześnie zysk z przeprowadzonych inwestycji również może być niższy niż z inwestycji o charakterze podobnym, ale realizowanych na innym obszarze. Różnica ta może wynikać z oddalenia od centrów rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz braku zainteresowania ze strony mieszkańców. Z uwagi na powyższe, konieczne jest udzielnie inwestorom pomocy w postaci obniżenia kosztów pożyczek, gwarancji i dokapitalizowania do poziomu, który pozwoli na realizację projektu na zasadach zbliżonych do rynkowych.

Rozporządzenie oddziałuje na przedsiębiorców realizujących projekty rewitalizacyjne w miejskich obszarach zdegradowanych, a także na fundusze rozwoju obszarów miejskich, które będą przedsiębiorcom udzielać pomocy publicznej. Pośrednio, w wyniku udzielania pomocy na podstawie rozporządzenia, będzie mogła ulec poprawie sytuacja społeczna i gospodarcza terenów na których realizowane będą projekty. Pośrednio więc akt normatywny oddziaływać będzie na jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców obszarów zdegradowanych objętych wsparciem.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mrr.gov.pl, stan z dnia 30 listopada 2010 r.