Podstawą nowych form wsparcia działalności innowacyjnej mają być znowelizowane przepisy ustawy z 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 ze zm.). W ustawie znajdzie się nowy rozdział zawierający przepisy będące podstawą ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów w obszarze innowacyjności gospodarki. Zgodnie z uzasadnieniem wprowadzanych zmian, programy mają uzupełniać obecnie istniejące instrumenty wsparcia i znajdą zastosowanie jako narzędzie pozwalające szybko reagować na pojawiające się przeszkody w rozwoju innowacyjności.

Z tworzonych programów ma być udzielana pomoc finansowa na działania związane ze wspieraniem innowacyjności, świadczeniem usług doradczych, wspieraniem udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych, wspieraniem klastrów innowacyjnych i inne. Beneficjentami takiego wsparcia będą mogły być osoby fizyczne rozpoczynające działalność w obszarze innowacyjności gospodarki, przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz innowacyjności gospodarki, klastry innowacyjne oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Pomoc finansowa będzie mieć postać bezzwrotnego wsparcia, pożyczki lub finansowania kosztów usług świadczonych bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej. Wybór podmiotów, którym przypadnie taka pomoc, ma następować w oparciu o odpowiednio stosowane przepisy o wyborze projektów do dofinansowania w ramach polityki spójności - ustawodawca odsyła tutaj do wybranych przepisów ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).

Pomoc finansowa będzie udzielana bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo przez wybrany w drodze konkursu podmiot działający na rzecz rozwoju innowacyjności.

Likwidacji ulegnie Fundusz Kredytu Technologicznego - państwowy fundusz celowy, obsługiwany przez Bank Gospodarki Krajowej. Ze środków Funduszu były dotychczas wypłacane premie technologiczne. Pozytywnym skutkiem likwidacji Funduszu ma być skrócenie czasu przekazywania środków beneficjentom Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - BGK będzie zlecać przelewy z budżetu środków europejskich bezpośrednio na rachunek beneficjenta, bez konieczności uprzedniego zasilenia rachunku Funduszu.

Powyższe zmiany są wprowadzane na podstawie ustawy z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201) i wejdą w życie z dniem 1.01.2018 r.