Zmianie ulega art. 138c k.w., penalizujący naruszenie przepisów nakładających na kredytodawców obowiązek rzetelnego informowania konsumentów o kosztach i ryzyku związanych z kredytem. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 138c § 1 k.w., karze grzywny będzie podlegało zawarcie umowy w sposób rażąco naruszający wymagania dotyczące informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy, wymagania dotyczące treści umowy lub z pominięciem obowiązku doręczenia mu dokumentu.
Ponadto, po zmianie Kodeks wykroczeń będzie przewidywał karę grzywny dla kredytodawców zawierających z konsumentem umowę o kredyt bez dopełnienia obowiązku oceny ryzyka kredytowego.
Taką samą karą zagrożeni będą również ci kredytodawcy, którzy w reklamie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawierającej dane na temat kosztu kredytu, nie podadzą stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwoty kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Eliza Wasińska
Redakcja Publikacji Elektronicznych
 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line