Prawo wykonywania zawodu farmaceuty obywatelom innych państw członkowskich UE przyznaje Naczelna Rada Aptekarska. Aby to jednak było możliwe, cudzoziemiec musi spełnić wymagania określone w art. 4 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Liczą się więc tutaj przede wszystkim potwierdzone urzędowo kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w rodzimym kraju, odpowiedni stan zdrowia i nieograniczona w żaden sposób zdolność do czynności prawnych. Osoba taka musi również wykazywać nienaganną postawę etyczną i dawać swym dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty. W szczególności nie może ona być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu (np. za nawet nieświadome spowodowanie rozstroju zdrowia na skutek podania złego leku). Kandydat do wpisu na polską listę farmaceutów powinien też posiadać pełnię praw publicznych.
23 kwietnia 2011 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty. Zgodnie z nim egzamin będzie przeprowadzała w dalszym ciągu 4-osobowa komisja egzaminacyjna, powoływana i odwoływana przez Naczelną Radę Aptekarską.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna