Chce przy tym uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze. 

Sprawa dotyczy zainicjowanego przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim postępowania spadkowego o podział masy spadkowej, którego uczestnikiem była córka spadkodawczyni. W toku postępowania przedstawiała ona odmienny od zaproponowanego przez wnioskodawcę – jej brata, sposób podziału majątku spadkowego. Nie zgodziła się również z dokonanym na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z 3 października 2016 roku działem spadku i wniosła apelację, którą uwzględnił sąd okręgowy. Ponowny podział majątku spadkowego również został zakwestionowany przez uczestniczkę. Jej pełnomocnik złożył w tej sprawie apelację, do której załączył oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestniczki. Jej odpisy wraz z załącznikami, zostały przez sąd doręczone wszystkim stronom postępowania.

 

Sąd "nie widzi" pełnomocnictwa i apelacje odrzuca

I na tym etapie nastąpił błąd. Jak ustalono w toku postępowania o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pracownik Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim błędnie wysłał do strony wraz z odpisem apelacji, oryginał pełnomocnictwa złożony przez adwokata reprezentującego stronę skarżącą. 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - nie wiedząc o tym, uznał że pełnomocnictwa brakuje i wezwał skarżącą do uzupełniania braków formalnych poprzez złożenie jego oryginału bądź jego uwierzytelnionej kopii. Ponieważ to nie nastąpiło, postanowieniem z dnia 15 maja 2019 roku odrzucił apelację, wskazując, że zawiera ona braki formalne to znaczy brak pełnomocnictwa. 

Podejmowane przez pełnomocnika kolejne próby wzruszenia zapadłego orzeczenia kończyły się oddaleniem bądź odrzuceniem składanych wniosków i zażaleń. Nie pomogło też ustalenie jak doszło do braku. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji również został odrzucony. 

Czytaj: Ponad 300 skarg nadzwyczajnych w trzy lata - prezydent i Senat chcą wydłużenia czasu na stare sprawy>>
 

Uderzenie w bezpieczeństwo prawne i dwuinstancyjność

W skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, prawa do sądu i zasady dwuinstancyjności postępowania, jak też rażące naruszenie prawa procesowego.

Zobacz procedurę w LEX: Wniesienie skargi nadzwyczajnej od orzeczenia sądu powszechnego w sprawie cywilnej >

Jak wskazano, sąd II instancji odrzucił apelacje na skutek bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia nieistniejących braków formalnych.  Podniesiono, że pełnomocnictwo zostało w oryginale dołączone przez pełnomocnika jako załącznik do apelacji. Następnie zostało błędnie doręczone stronie przeciwnej wraz z odpisem apelacji przez sąd pierwszej instancji, czego konsekwencją było niezasadne wezwanie uczestniczki postępowania do uzupełnienia powyższego braku, a co ostatecznie doprowadziło do odmowy merytorycznego rozpoznania środka odwoławczego uczestniczki postępowania kwestionującej rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o dziale spadku.