Projekt dotyczy zwolnienia od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Zmiany projektu w Komisji

Obecnie, poza najbliższymi krewnymi (w tym dziećmi adopcyjnymi), zwolnienie obejmuje także pasierba, ojczyma i macochę. W kręgu osób najbliższych objętych zwolnieniem znajdują się więc zarówno osoby, między którymi występują więzy krwi, jak i osoby najbliższe, między którymi związek powstaje na skutek czynności prawnej lub mocą orzeczenia sądu.

Czytaj też:  Data nabycia spadku wpływa na podatek

W trakcie pierwszego czytania w komisji finansów w środę w imieniu wnioskodawców Krystyna Skowrońska (KO) zgłosiła poprawkę, rozszerzającą zakres zwolnienia o opiekunów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Komisją tę zmianę poparła.

Ukończenie pełnoletności

Jak ocenia prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski z Uniwersytetu Łódzkiego Słuszny jest postulat zrównania sytuacji osób pozostających pod pieczą zastępczą z sytuacją występującą w rodzinach naturalnych. Proponowane regulacje zasługują na aprobatę społeczną. Nowelizacja jest więc potrzebna i pożądana.

Jednak ze względu na często rozbieżne cele oraz odmienne stany faktyczne
w poszczególnych rodzinach zastępczych można rozważyć odpowiednie zawężenie przedmiotowego zwolnienia np. do sytuacji, gdy podopieczny był wychowankiem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka do ukończenia pełnoletności - uważa prof. Dzwonkowski.

Można także uregulować wyłączenie z proponowanego rozwiązania osoby, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą przed ukończeniem 18 lat na skutek powrotu do rodziny naturalnej bądź adopcji.