Zgodnie z uchwałą III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w okresie od 1 stycznia 2012 r. składka miesięczna od doradcy podatkowego wykonującego zawód wynosi 80,00 zł, 20% tej kwoty płacą doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Stawki te może zmienić planowany na styczeń 2014 r. IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Podstawowymi przychodami Izby są nie tylko składki członkowskie doradców podatkowych, ale także  opłaty wpisowe, przychody z działalności wydawniczej, oświatowej, szkoleniowej, a także inne opłaty pobierane przez Izbę na podstawie odrębnych przepisów.

Inne przychody, to te pochodzące z operacji finansowych, w szczególności wszelkie otrzymane odsetki z oprocentowania środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych (od środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz od lokat terminowych), z wyjątkiem odsetek od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także otrzymane i należne (pewne) odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Pozostałymi przychodami operacyjnymi nie związanymi bezpośrednio ze zwykłą działalnością Izby są w szczególności przychody ze sprzedaży aktywów Izby, darowizny, spadki i zapisy, otrzymane dotacje i inne przychody operacyjne.

Uchwała nr 181/2012 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. Regulamin Gospodarki finansowej KIDP z późn. zm.