Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2016 r. obejmuje następujące moduły szkoleniowe:

1) Moduł I – Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny (16 godzin lekcyjnych);

2) Moduł II – Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe (8 godzin lekcyjnych);

3) Moduł III – Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa (16 godzin lekcyjnych);

4) Moduł IV – Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (16 godzin lekcyjnych);

5) Moduł V – Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF (16 godzin lekcyjnych);

6) Moduł VI – Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (8 godzin lekcyjnych);

7) Moduł VII – Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej spółdzielni mieszkaniowych (8 godzin lekcyjnych);

8) Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym (16 godzin lekcyjnych);

9) Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż (8 godzin lekcyjnych);

10) Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz ustawy o rachunkowości (16 godzin lekcyjnych);

11) Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych (8 godzin lekcyjnych);

12) Moduł XII – Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie (całość modułu 16 godzin, które zaliczą 8 godzin z bloku Rewizja finansowa i 8 godzin z bloku Rachunkowość);

13) Moduł XIII – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek (16 godzin z bloku Rewizja finansowa);

14) Moduł XIV – Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego (8 godzin z bloku Rewizja finansowa);

15) Moduł XV – Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym (8 godzin z bloku Rachunkowość);

16) Moduł XVI – Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 roku (8 godzin z bloku Rachunkowość);

17) Moduł XVII – Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi (8 godzin z bloku Rewizja finansowa);

18) Moduł XVIII – Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe (8 godzin z bloku Rachunkowość);

19) Moduł XIX – Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe (8 godzin z bloku Rachunkowość).

Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Zobacz też: Biegły rewident musi odbyć 120 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta