Obwieszczenie z 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P., poz. 1029) określa wysokość stawek minimalnych dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 proc., to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekroczył wskazanego progu, minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2016 roku pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązujących w tym roku.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 5 sierpnia 2015 r. (M. P., poz. 735) i spadły w stosunku do 2015 roku o 1,2 proc., czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r.

Zobacz: Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 roku >>

Przypominamy, że podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.