Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zmieniła przepisy dotyczące praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych. Okres praktyki zawodowej wymaganej do wpisu na listę doradców został skrócony z 2 lat do 6 miesięcy. Zrezygnowano z praktyki w organach podatkowych i organach kontroli skarbowej, ale pozostawiono obowiązek odbycia praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

Zobacz: Praktyki zawodowe po deregulacji >>

Początkowo projekt rozporządzenia zakładał, że z uwagi na skrócenie długości praktyki u doradcy podatkowego (z obowiązujących obecnie 18 miesięcy do 6 miesięcy), tygodniowy wymiar czasu praktyki wynosić będzie 16 godzin, zamiast dotychczasowych 8 godzin. Jednak w trakcie prac legislacyjnych, na skutek uwag zgłoszonych przez resort sprawiedliwości i resort nauki i szkolnictwa wyższego zrezygnowano ze zwiększenia tygodniowego wymiaru praktyk.

                                   

Utrzymany został warunek wskazania przez kandydata spółki doradztwa podatkowego lub doradcy podatkowego, u którego praktyka będzie przeprowadzona albo jej wyznaczenia Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Przewidziano także odpowiednie skrócenie, z dwóch lat do co najmniej roku, wymaganego okresu zatrudnienia lub wykonywania zawodu, które mogą być traktowane na równi z praktyką zawodową i objęto tym skróconym okresem zatrudniania także kandydatów zajmujących stanowisko skarbnika gminy.

Rozporządzenie ministra finansów z 5 października 2014 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U., poz. 1401) wejdzie w życie 30 października 2014 r.

Zobacz też: Jak zostać doradcą podatkowym po deregulacji >>