Konieczność przygotowania projektu rozporządzenia i w konsekwencji nowego wzoru wynika ze zmian w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzonych ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479). W jeszcze obowiązującym stanie prawnym zgłoszenia dokonuje podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z postanowieniami zmienionego art. 78 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest on zobowiązany dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Obowiązek ten dotyczy także przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Podatnik powinien dokonać zgłoszenia przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju do właściwego naczelnika urzędu celnego. Ustawodawca zobligował go także do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W związku z powyższym resort finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, uwzględniający zmiany ustawowe. Stanowi on załącznik do projektu rozporządzenia.

I tak, w polach formularzy wpisuje się dane niezbędne do sprawowania nadzoru nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w szczególności informacje dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwot należnej do zapłaty akcyzy, dane umożliwiające identyfikację osób uczestniczących w obrocie oraz szczegółowe dane dotyczące wyrobów akcyzowych, takie jak: opis wyrobów, kod CN, ilość, stawka i kwota akcyzy.

W stosunku do obecnego stanu prawnego zmieniono tytuł zgłoszenia, dostosowując go do zmiany wprowadzonej ustawą z 24 lipca 2015 r. W polach 1 i 2 dodano przypis uszczegóławiający dane zgłaszającego i nadawcy, co pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację. Ponadto w polu 3 dodano zapis o miejscu dostawy, a w polu 7 dodano zapis o danych kontaktowych (numer telefonu, e-mail) zgłaszającego, co ułatwi przepływ informacji między podatnikiem a organem podatkowym. Ponadto w polu 4 dodano przypis doprecyzowujący kwestię ustalenia kwoty zabezpieczenia akcyzowego. Od 1 stycznia 2015 r. obejmuje ona również opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie z 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. Nr 32, poz. 240).