Projekt jest konsekwencją zmian ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadzonych ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która modyfikuje obecne przepisy w zakresie obowiązków notariuszy, jako płatników PCC.

Projektowane przepisy zobowiążą i umożliwią notariuszom spełnienie obowiązków ciążących na nich, jako płatnikach, w zakresie sporządzania aktów notarialnych, pouczania podatników, ewidencjonowania, przekazywania informacji o transakcjach i deklarowania należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niektórych czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego. Określony zostanie zakres danych, jakie ma zawierać deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, która będzie składana wyłącznie w formie elektronicznej. Integralną część tej deklaracji stanowić będzie informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

Jednocześnie, wobec pozostawienia uznaniu ministra finansów kwestii wyboru sposobu przekazywania do organów podatkowych informacji zawierających treść aktów notarialnych, mając na uwadze, że elektronizacja tego obowiązku będzie wymagała zagwarantowania notariuszom wystarczająco długiego czasu na przygotowanie się i dostosowanie wykorzystywanych narzędzi informatycznych do nowych regulacji prawnych, proponuje się, aby notariusze, tak jak dotychczas, przesyłali odpisy aktów notarialnych.

Projektowane przepisy określają ponadto sposób zwrotu podatku, w tym w przypadku, gdy obowiązek zapłaty podatku był solidarny. W projekcie określono także wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego