Izba będzie debatować nad dwiema nowelizacjami Ordynacji podatkowej. Pierwsza z nich, wywodzącą się z projektu prezydenckiego, ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Zmienia też zasady kontrolowania przedsiębiorcy, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.

Zobacz: Senacka komisja budżetu chce zmiany zasady "in dubio pro tributario" >>

Druga nowelizacja, wywodząca się z projektu rządowego, upraszcza procedury podatkowe oraz uszczelnia system poboru podatków. Obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy wprowadzone zostaje pełnomocnictwo ogólne uprawniające do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Ustawa wprowadza ujednoliconą formę elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych. Zmienia się rozpiętość stawek odsetek za zwłokę - o stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Podwyższenie stawki odsetek za zwłokę ma służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło. Kolejna zmiana zakłada wyznaczanie jednego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów - w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Powstanie jeden Rejestr Zastawów Skarbowych w miejsce rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych i Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. Ma on być dostępny dla każdego, nieodpłatnie, przez internet z opcją własnego wydruku. Przewidziano wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych. Przewidziano też możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej. Unowocześniono sposób doręczania pism - wprowadzono opcję wskazania adresu do korespondencji innego niż adres zamieszkania, doręczenia pism do skrytki pocztowej oraz bezpośrednio pełnomocnikom zawodowym (adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym).

Zobacz też: Senacka komisja zgłosiła poprawki do noweli Ordynacji podatkowej >>

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją upraszczającą przepisy w zakresie podatku akcyzowego oraz znoszącą lub ograniczającą niektóre uciążliwe i zbędne obowiązki administracyjne, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Nowe przepisy dają podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach organu podatkowego w zakresie akcyzy. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych będzie ograniczona przez wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie. Nowelizacja wprowadza zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Z akcyzy będą też zwolnione przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną do celów tzw. redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych.

Zobacz: Sejm uchwalił zmiany w akcyzie >>

Senatorowie rozpatrzą też ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zwolnienie od podatku od nieruchomości dla gminy, która jest właścicielem tej nieruchomości. Zwolnienie obejmie grunty i budynki lub ich części, będące własnością gminy. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina, podatek nadal będzie odprowadzany. Nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, w których gmina pobiera podatek od siebie samej, gdyż wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochody gmin.

Zobacz: Sejm za zwolnieniem dla gmin z podatku od własnych nieruchomości >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł