Ustawa z 9 października 2015 r. wdraża unijne zasady opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich. Zmienia zasady opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy takimi firmami. Ogólna zasada określona w przepisach unijnych przewiduje, że zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku.

W ustawie znalazły się też przepisy wykonujące dyrektywę dotyczącą wymiany informacji o dochodach z oszczędności wypłacanych osobom fizycznym - w ustawie o PIT został dodany rozdział regulujący w sposób kompleksowy zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek.

Do polskiego systemu prawnego zostały też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie ich zysków za granicę. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro. W przypadku pozostałych firm obowiązki będą proporcjonalne do ryzyka zaniżania dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ustawa z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie 31 grudnia 2015 r. Przepisy nowelizujące ustawę o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z kolei przepisy odnoszące się do projektowanych regulacji w zakresie dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz do projektowanych regulacji w zakresie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wchodzić w życie w dwóch terminach: 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 roku.

Dowiedz się więcej z książki
Pomiot powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł